Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Informacja na temat planowanego konkursu na rzecz Białorusi

Informacja na temat planowanego konkursu na rzecz Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o planowanym konkursie grantowym, którego celem będzie wsparcie społeczeństwa białoruskiego w jego dążeniu do wolności, demokracji i pełnej niepodległości. Poniżej podajemy wstępne informacje na temat planowanych działań. Mamy nadzieję, że umożliwi to wszystkim zainteresowanym podmiotom przygotowanie koncepcji wniosków projektowych.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej, a okres składania wniosków będzie wynosił maksymalnie 14 dni. Decydujemy się na tak przyśpieszone działanie ze względu na konieczność kontynuowania działań na rzecz Białorusi, które polskie organizacje realizują od sierpnia 2020 roku.

INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANEGO KONKURSU:

W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Białorusi w następujących obszarach:

I. Wsparcie dla osób, które ze względu na sytuację na Białorusi decydują się na opuszczenie terytorium Białorusi i wyjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji lub już przybyły do Polski i znajdują się na jej terytorium.
Przykładowe działania to m.in.: prowadzenie centrum informacyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc dla osób poddanych represjom poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego.

II. Wsparcie dla think tanków oraz organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na temat sytuacji na Białorusi.
Przykładowe działania to m.in.: kampanie informacyjne (w tym raporty, badania, analizy i in.) na temat sytuacji na Białorusi skierowane do odbiorców w Polsce, UE lub na Białorusi, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach na Białorusi, wsparcie dla białoruskich mediów relokowanych lub planujących relokację do Polski, wsparcie dla organizacji przygotowujących raporty na temat łamania praw człowieka na Białorusi, wsparcie dla organizacji przygotowujących.

III. Wsparcie działań rzeczniczych na forum międzynarodowym.
Przykładowe działania to m.in.: działania rzecznicze na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań organizowanych w koalicji z zagranicznymi organizacjami, np. przygotowywanie raportów dla ONZ, udział w spotkaniach międzynarodowych, na których omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi.

Do Konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Wnioskodawca będzie musiał posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych lub udokumentować realizację dwóch krótszych projektów finansowanych ze środków publicznych.

W konkursie możliwe będzie wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości 50 000 zł – 100 000 zł (małe granty) oraz 100 000 zł – 2 000 000 zł (duże granty). Wkład własny nie będzie wymagany.

W przypadku podmiotów, które nie posiadają doświadczenie współpracy w FSM rekomendujemy ubieganie się o dofinansowanie w ramach ścieżki małych grantów.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie będzie mógł złożyć samodzielnie maksymalnie jeden wniosek, określając priorytet główny i priorytet pomocniczy, oraz złożyć jedną ofertę wspólną z inną organizacją/organizacjami.

Realizacja dofinansowanych projektów: od 1 stycznia 2021 r. (istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy) do 30 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje zostaną udostępnione po oficjalnym ogłoszeniu konkursu.

Możecie także Państwo otrzymać powiadomienie o ogłoszeniu konkursu za pośrednictwem maila – prosimy o przesłanie wiadomości na adres konkurs@solidarityfund.pl

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w wiadomości jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dane będą przetwarzane na potrzeby przesłania drogą mailową informacji dotyczącej planowanego konkursu grantowego w obszarze wsparcia Białorusi. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocną współpracę!

Skip to content