Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej działając na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach pakietu pomocowego  „Solidarni z Białorusią”.

1. Celem konkursu grantowego na rzecz Białorusi (zwanego dalej Konkursem) jest udzielenie wsparcia społeczeństwu białoruskiemu w jego dążeniu do wolności i demokracji.

2. Projekty wyłonione w Konkursie będą obejmowały działania w ramach 5 priorytetów:

I. Wsparcie dla osób, które ze względu na sytuację na Białorusi zdecydują się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji
m.in. prowadzenie centrum informacyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc dla osób poddanych represjom poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego/rzeczowego i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce, projekty wsparcia indywidualnego.

II. Wsparcie dla osób poszkodowanych (i ich rodzin) w związku z udziałem w prodemokratycznych protestach/inicjatywach/wydarzeniach na Białorusi, przebywających/przybywających na terytorium Polski
m.in. wsparcie psychologiczne, wsparcie w organizacji czasowego pobytu w ośrodku wypoczynkowym, wsparcie w organizacji pomocy medycznej.

III. Wsparcie dla osób zaangażowanych w działania prodemokratyczne pozostających na Białorusim.in. wsparcie o charakterze zdalnym, akcje solidarnościowe, wsparcie świadczone na terytorium Polski.

IV. Wsparcie inicjatyw informacyjnych oraz organizacji medialnych
m.in. kampanie informacyjne na temat sytuacji na Białorusi skierowane do odbiorców w Polsce, UE lub na Białorusi, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach na Białorusi, wsparcie dla białoruskich mediów relokowanych lub planujących relokację do Polski, wsparcie dla organizacji przygotowujących raporty na temat naruszeń praw człowieka na Białorusi.

V. Wsparcie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka na Białorusi
m.in. działania rzecznicze na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań organizowanych w koalicji z zagranicznymi organizacjami, np. przygotowywanie raportów dla ONZ.

3. Zakres geograficzny Konkursu
W ramach Konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz społeczeństwa białoruskiego realizowanych na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja części działań projektowych na terenie państw trzecich.

4. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć maksymalnie dwa wnioski projektowe (jeden wniosek na jeden priorytet).

5. Wysokość dofinansowania

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości od 100 000 zł do 500 000 zł.

6. Termin i sposób składania wniosków

Termin składania wniosków mija 4 października 2020 r. o godz. 20:00. Wnioski składa się w elektronicznym generatorze wniosków.

7. Harmonogram konkursu

– ogłoszenie konkursu – 25 września 2020 r.
– składanie wniosków – 25 września – 4 października 2020 r.
– ogłoszenie rezultatów konkursu na stronie internetowej www.solidarityfund.pl – do 14 października 2020 r.
– realizacja projektu: od 10 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (możliwa jest refundacja kosztów projektowych)
– złożenie sprawozdania z realizacji projektu – do 15 grudnia 2020 r.

8. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, tryb i procedurę wyboru wniosku i procedury kontrolne, kryteria formalne, merytoryczne, kwalifikowalność kosztów oraz listę niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu.

9. Załączniki:

Informacja dla wnioskodawców dotycząca składania wniosków

W związku z otrzymywanymi pytaniami informujemy, że jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne priorytety. Priorytet powinien być określany poprzez odpowiedź na pytanie, które działania są w projekcie dominujące. Wnioski mogą jednak również uwzględniać inne priorytety konkursowe w mniejszym stopniu.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres: konkurs@solidarityfund.pl

Skip to content