Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Informacja na temat planowanego konkursu

Informacja na temat planowanego konkursu

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o planowanym konkursie grantowym w ramach pakietu „Solidarni z Białorusią”, którego celem jest wsparcie społeczeństwa białoruskiego w jego dążeniu do wolności, demokracji i pełnej niepodległości.

W związku z sytuacją na Białorusi, w celu przyśpieszenia działań związanych z przebiegiem konkursu, poniżej podajemy informacje na temat planowanych działań. Mamy nadzieję, że umożliwi to wszystkim zainteresowanym podmiotom przygotowanie  koncepcji wniosków, które zostaną złożone w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a okres składania wniosków będzie wynosił 7 dni. Decydujemy się na tak przyśpieszone działanie ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowych działań na rzecz Białorusi.

INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANEGO KONKURSU:

W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Białorusi w następujących obszarach:

1. WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE, ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ NA BIAŁORUSI, ZDECYDUJĄ SIĘ na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji – m.in. utworzenie centrum informacyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, pomoc dla osób poddanych represjom poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego/rzeczowego i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce, projekty wsparcia indywidualnego;

2. WSPARCIE DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PRODEMOKRATYCZNYCH PROTESTACH/INICJATYWACH/WYDARZENIACH NA BIAŁORUSI, w tym dla członków ich rodzin przebywających/przybywających na terytorium Polski.

3. WSPARCIE DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W DZIAŁANIA PRODEMOKRATYCZNE POZOSTAJĄCYCH NA BIAŁORUSI (wsparcie świadczone na terytorium Polski, np. o charakterze zdalnym).

4. WSPARCIE INICJATYW INFORMACYJNYCH ORAZ ORGANIZACJI MEDIALNYCH (m.in. prowadzących kampanie informacyjne na temat sytuacji na Białorusi, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach na Białorusi, wsparcie dla białoruskich mediów relokowanych lub planujących relokację do Polski, wsparcie dla organizacji przygotowujących raporty na temat naruszeń praw człowieka na Białorusi).

5. WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA NA BIAŁORUSI (działania rzecznicze na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań organizowanych w koalicji z zagranicznymi organizacjami, np. przygotowywanie raportów dla ONZ).

Do Konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Wnioskodawca będzie musiał posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych lub udokumentować realizację dwóch krótszych projektów finansowanych ze środków publicznych.

W konkursie możliwe będzie wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości 100 000 – 500 000 zł (wysokość dofinansowania jednego projektu). Wkład własny nie będzie wymagany.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie będzie mógł złożyć maksymalnie dwa wnioski projektowe (jeden wniosek na jeden priorytet).

Realizacja dofinansowanych projektów: od 10 sierpnia 2020 r. (istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy) do 30 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje zostaną udostępnione po oficjalnym ogłoszeniu konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocną współpracę!

Skip to content