Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony ZP/2020/19: Otwarcie ofert

Przetarg nieograniczony ZP/2020/19: Otwarcie ofert

Warszawa, 2020-08-31

 

Znak sprawy: ZP/2020/19

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, zamieszcza następujące informacje dotyczące przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczącego prognozy zapotrzebowania na pracowników w siedmiu regionach Ukrainy. Badanie prowadzone jest w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.”

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie w kwocie 560 000 złotych brutto, co stanowi równowartość równowartość 131 169 euro brutto [1]:, lub 106 642 euro netto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
a) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Individual Enterpreneur) Olga Zhmurko, nr rejestracyjny 3092510929, zarejestrowana w Wysznewe, obw. kijowski, Ukraina, 08132, ul. Lesi Ukrainki 74/57.
b) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Individual Enterpreneur) Yulia Arabska, nr rejestracyjny 3528514425, zarejestrowana w Kijowie, Ukraina, ul. Dniprovska naberezna 9a/145.
c) Quality Watch Sp. z o. o., NIP 113 270 21 65, zarejestrowana w Warszawie, 02-797, ul. F. Klimczaka 1 kl. A II p. wraz z Prywatnym Przedsiębiorcą Zoya Anatoliivna Kharitonova (TM Yasno Research & Consulting Group), nr rejestracyjny 248000000001127794, zarejestrowaną w Charkowkie, Ukraina, kod: 61168 ul. Valentynivska 7/71.

3) informacja o cenach ofertowych:
a) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Individual Enterpreneur) Olga Zhmurko,– cena ofertowa 421 130 zł.
b) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Individual Enterpreneur) Yulia Arabska, – cena ofertowa 447 000 zł.
c) Quality Watch Sp. z o. o. wraz z Prywatnym Przedsiębiorcą Zoya Anatoliivna Kharitonova,- cena ofertowa 520 800 zł.

4) Termin wykonania zamówienia:
W złożonych ofertach zaakceptowano termin wykonania zamówienia określony w SIWZ

5) Warunki płatności zawarte w ofertach

W złożonych ofertach zaakceptowano warunki płatności określone w SIZW

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Protokół podpisany przez Komisję Przetargową

 

[1] Kurs według rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Skip to content