Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2020/14

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2020/14

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia ZO/2020/14 prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej zostało rozstrzygnięte.
Do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 17.00, w odpowiedzi na ogłoszenie nr ZO/2020/14 wpłynęło sześć (6) ofert. Poniższa lista jest zbiorczym przedstawieniem proponowanych przez Wykonawców cen ofertowych brutto. Oferty uporządkowane są zgodnie z datą wpływu oferty.

a) Mobile Madness Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 1.7, 35-073 Rzeszów, Polska, NIP: 8133765846, REGON: 368993527, cena oferowana brutto: 100 000,00 PLN,

b) Domveo Sp. z o.o., ul. Zagnańska 20/1, Polska, NIP: 9591958796, REGON: 360147046, cena oferowana brutto 85 000,00 PLN,

c) Vavatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, Polska, NIP: 5262845994, REGON: 140047579, cena oferowana brutto: 90 000,00 PLN,

d) OPENDATACORP LLC (oddział i jedyny właściciel organizacji pozarządowej SocialBoost), ul. 13/9 Pochainynska, Kijów, Ukraina 04070, NIP: 416540926561, REGON: 41654095, cena oferowana brutto: 97 957,00 PLN,

e) Bit By Bit Sp. z o.o., ul. Za Bramką 9/10, 61-842 Poznań, Polska, NIP : PL 7822809748, REGON : 380074254, cena oferowana brutto: 99 000,00 PLN,

f) sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec, Polska, NIP : 5532087369, REGON : 241093259, cena oferowana brutto: 99 364,57 PLN.

Oferty zostały poddane weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznie w dniu posiedzenia Komisji, 3 czerwca 2020 r.

Ocena merytoryczna opierała się o procedurę opisaną w pkt. 8 zapytania ofertowego ZO/2020/14, gdzie zastosowanie miały:

  • kryterium 1 (K1), o wadze maksymalnie 60 pkt., odnosi się do kryterium określonego w pkt. 8.a) zapytania ofertowego ZO/2020/14 i określa stopień zgodności z wymogami określonymi w pkt. 4 zapytania ofertowego , tj.

a) Wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu lub współtworzeniu elektronicznych narzędzi dla samorządów lub narzędzi służących szeroko rozumianemu dialogowi społecznemu.

b) Wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu narzędzi elektronicznych
w języku angielskim (w tym udostępnianiu kodów w celu tłumaczenia na inne języki, w tym konkretnym przypadku na gruziński).

c) Stopień w jakim projekt odpowiada mapie procesu „User Journey Map” (https://miro.com/welcomeonboard/cizQyaZgzepvUcT5UZKAmOM8rIHttSylzn6AR7IdC0IKY2HaHE80PMNBpYFcxunA)*.

d) Zespół składający się z deweloperów i grafików komputerowych.

  • kryterium 2 (K2) o wadze maksymalnie 40 pkt., odnosi się do kryterium określonego w pkt. 8.b) zapytania ofertowego ZO/2020/14 i określa cenę przeliczoną na punkty wg formuły C= Cmin/Cbad x 40 punktów.

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania w trybie postępowania zapytania ofertowego ZO/2020/14 to 100 punktów.

Poniższa tabela jest zbiorczym przedstawieniem punktów przyznanych przez Komisję w trybie rozpatrzenia oferty Wykonawców w postępowaniu ZO/2020/14 w trybie zapytania ofertowego. Oferty uporządkowane są zgodnie z liczbą punktów otrzymanych w postępowaniu ZO/2020/14.

 

No. Nazwa Wykonawcy Punkty za K1
[60 pkt. max]
Punkty za K1
[40 pkt. max]
Punkty łącznie
[100 pkt. max]
1 Bit By Bit Sp. z o.o. 55 34 89
2 OPENDATACORP LLC 46 35 81
3 Mobile Madness Sp. z o.o. 40 34 74
4 Domveo Sp. z o.o 18 40 58
5 Vavatech Sp. z o.o. 14 38 52
6 sm32 STUDIO Marek Mucharski 10 34 44

 

Ofertę złożoną przez Bit by Bit Sp. z o.o. Komisja uznała za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Osoba kontaktowa:
Justyna Kucuk

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
justyna.kucuk[at]solidarityfund.pl

Skip to content