Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/14: Stworzenie elektronicznej platformy „Participatory Hub”

Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/14: Stworzenie elektronicznej platformy „Participatory Hub”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zamowienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych:

Stworzenie elektronicznej platformy „Participatory Hub”

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/14 | Formularz oferty

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM), na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych od kilku lat aktywnie wspiera Gruzję w usprawnianiu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tych działań Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) Gruzji wspiera procesy budżetu partycypacyjnego, a od 2020 r. również inne narzędzia służące szeroko rozumianemu dialogowi społecznemu i partycypacji, w tym m.in.,: inicjatywę lokalną i planowanie partycypacyjne. W odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19, Przedstawicielstwo FSM w Gruzji wspiera samorządy w wypracowaniu narzędzi cyfrowych służących:

 • mieszkańcom do wspólnego wypracowywania i przekazywania władzom lokalnym swych idei na rozwój otaczającego ich środowiska,
 • władzom lokalnym do rzetelnego informowania, w tym o sytuacjach kryzysowych, i konsultowania mieszkańców w decyzjach mających bezpośredni wpływ na życie społeczności lokalnych,
 • organizacjom społeczeństwa obywatelskiego (NGO) stania się pośrednikami w procesie efektywnego dialogu pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami.

2. Termin realizacji zadania: 01.06.2020 – 15.11.2020

3. Obowiązki w ramach planowanego zadania:
Oczekuje się, że Wykonawca zapewni zespół programistów i grafików, który stworzy elektroniczną, interaktywną platformę dialogu i zasobów

Stworzenie elektronicznej, interaktywnej platformy dialogu i zasobów „Participatory Hub” ma obejmować 2 moduły:

 • Moduł edukacyjny, w którym użytkownik będzie mógł:
  i. dowiedzieć się w przystępny, atrakcyjny wizualnie sposób czym jest budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, program wiejski i planowanie partycypacyjna i obejrzeć na interaktywnej mapie wizualizację danych statystyczne dotyczących mechanizmów partycypacji, ich obecności w poszczególnych municypalitetach;
  ii. skorzystać z porady i konsultacji lokalnych ekspertów i praktyków różnych form partycypacji i dialogu społecznego
  iii. zgłosić chęć udziału w inicjatywach związanych z rozwojem partycypacji i promocją postawy uczestniczącej w Gruzji takich jak: „Akademia Partycypacji”, certyfikacja indywidualna i certyfikacja municypalitetów, „Warsztatownia”
 • Moduł kolaboracyjny, w którym użytkownik będzie mógł:
  i. skorzystać z bazy poradników i publikacji nt. praktycznego wdrażania poszczególnych mechanizmów partycypacji oraz generatora dokumentów dla konkretnych mechanizmów (tj. budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, programu wiejskiego i planowania partycypacyjnego) przy wsparciu pomocy audiowizualnych i lokalnych ekspertów ;
  ii. skorzystać z narzędzi do dialogu społecznego i partycypacji, w tym w szczególności z: planera spotkań on-line (z przekierowaniem na zasoby zewnętrzne), generatora ankiet, systemu SMS.

4. Wymagania:
a) Wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu lub współtworzeniu elektronicznych narzędzi dla samorządów lub narzędzi służących szeroko rozumianemu dialogowi społecznemu.
b) Wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu narzędzi elektronicznych
w języku angielskim (w tym udostępnianiu kodów w celu tłumaczenia na inne języki, w tym konkretnym przypadku na gruziński).
c) Stopień w jakim projekt odpowiada mapie procesu „User Journey Map” (https://miro.com/welcomeonboard/cizQyaZgzepvUcT5UZKAmOM8rIHttSylzn6AR7IdC0IKY2HaHE80PMNBpYFcxunA)*.
d) Zespół składający się z deweloperów i grafików komputerowych.

5. Miejsce realizacji zadania: Praca zdalna

6. Forma realizacji zadania: Umowa na wykonanie usługi

7. Raportowanie:
Wykonawca zobowiązany jest do systematycznych spotkań z oddelegowanymi pracownikami Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności międzynarodowej (FSM) w Gruzji.
Spotkania powinny:

 •  odbywać się w interwałach jednotygodniowych, gdzie wykonawca będzie informował o postępach w pracach deweloperskich;
 • będą mieć formę spotkań zdalnych.

8. Kryteria wyłonienia Wykonawcy (max. 100 punktów):
a) Stopień zgodności z wymogami określonymi w pkt. 4 zapytania ofertowego – max. 60 punktów;
b) Cena – max. 40 punktów.
Ocena punktowa w ramach kryterium „cena usługi” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
C= Cmin/Cbad x 40 punktów, gdzie:
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę
Cbad – oznacza cenę badanej oferty
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena w zaokrągleniu do pełnej liczby.

9. Maksymalna wartość zamówienia i forma płatności
Maksymalna wartość zamówienia wynosi 100 000 PLN (brutto), płatność w transzach wg ustalonego z Wykonawcą harmonogramu dostarczania usługi.

10. Informację dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie
do godz. 17:00 dnia 01 czerwca 2020 roku. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy wysłać na adres: georgiarep@solidarityfund.pl w temacie wiadomości prosimy o wpisanie nr oferty ZO/2020/14.

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru eksperta zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2020/14 | Formularz oferty

Odpowiadając na zapytania dotyczące zapytania ofertowego ZO/2020/14, Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że:

1. W pkt. 11 Załącznika nr 1 do Zapytania należy przedstawić listę elektronicznych narzędzi realizowanych w języku angielskim oraz opisać procedurę udostępniania kodu na inne języki. Wykonawcy powierza się zadanie stworzenia elektronicznej platformy „Participatory Hub” w języku angielskim. Platforma ma być dostępna w Gruzji w dwóch wersjach językowych: angielskiej i gruzińskiej, Zamawiający nie wyklucza jednak dodania innych wersji językowych platformy w przyszłości.

2. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi spełniać kryteria opisane w pkt. 3. zapytania ofertowego ZO/2020/14 (https://solidarityfund.pl/2020/05/26/zapytanie-ofertowe-nr-zo-2020-14-stworzenie-elektronicznej-platformy-participatory-hub/). W pkt. 12 Załącznika nr 1 do Zapytania należy odnieść się do poszczególnych elementów mapy procesu https://miro.com/welcomeonboard/cizQyaZgzepvUcT5UZKAmOM8rIHttSylzn6AR7IdC0IKY2HaHE80PMNBpYFcxunA uwzględniając to w jakim stopniu zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę. .

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do danych osób fizycznych, których dane osobowe zostały bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskane i udostępnione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia ZO/2020/13 w ramach postępowania ofertowego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Podanie danych osobowych osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przeprowadzenia postepowania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym. Osobom fizycznym – podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania podanych danych. W odniesieniu do danych podanych dobrowolnie, ale nie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, podmiotom danych przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie prawa lub zgody przed jej wycofaniem. Osobom fizycznym- podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl

 

 

* Aby uzyskać dostęp do mapy procesu należy się zalogować na platformę miro.com. Logowanie jest bezpłatne, natomiast należy w tym celu podać e-mail.  

Skip to content