Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony ZP/2020/10: Otwarcie ofert

Przetarg nieograniczony ZP/2020/10: Otwarcie ofert

Warszawa, 2020-03-02

Znak sprawy: ZP/2020/10

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, zamieszcza następujące informacje dotyczące przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór ekspertów odpowiedzialnych za wsparcie tworzenia regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w obwodach lwowskim, równeńskim, mikołajowskim, winnickim, połtawskim, czerniowieckim i zaporoskim na Ukrainie w ramach Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie w kwocie 437 003 złotych brutto, co stanowi równowartość 102 359 euro brutto [1]:

 1. dla części nr 1 zamówienia (łącznie obwód lwowski i równeński) – 110 dni kontraktowych o łącznej wartości maksymalnej 98 620 zł
 2. dla części nr 2 zamówienia (łącznie obwód winnicki i czerniowiecki) – 110 dni kontraktowych o łącznej wartości maksymalnej 98 620 zł
 3. dla części nr 3 zamówienia (obwód mikołajowski) – 104 dni kontraktowe o łącznej wartości maksymalnej 79 921 zł
 4.  dla części nr 4 zamówienia (obwód połtawski) – 104 dni kontraktowe o łącznej wartości maksymalnej 79 921 zł
 5. dla części nr 5 zamówienia (obwód zaporoski) – 104 dni kontraktowe o łącznej wartości maksymalnej 79 921 zł

2) Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 1. Jakub Herold Consulting, ul. Nowodworska 33/104, 85-120 Bydgoszcz; NIP: 9532520472, REGON: 382318105
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Vasyl Kashevsky, ul. D.Galytskogo 11 m.32, 33027 Równe, Ukraina, nr rej. przedsiębiorcy: 2689402617
 3. Osoba fizyczna – Ihor Volyanyk, ul. Mickiewicza 59 m 9, 33013 Równe, Ukraina
 4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Oleksandr Voloshynskyi, ul. Simovych 8 m 2, 79057 Lwów, Ukraina, nr rej. przedsiębiorcy: 2503109990
 5. Osoba fizyczna – Mykola Kuchynskyi, ul. Teodora Draisera 5d m.56, 02217 Kijów, Ukraina
 6. Osoba fizyczna – Kateryna Miroshnychenko, ul. Mykhaila Stelmakha 5 m. 305, 03040 Kijów, Ukraina

3) Nazwa (firma) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 1. Jakub Herold Consulting, ul. Nowodworska 33/104, 85-120 Bydgoszcz; NIP: 9532520472, REGON: 382318105, cena ofertowa: część 1 za 58 600 zł (za 110 dni kontraktowych), część 2 za 58 600 zł (za 110 dni kontraktowych), część 3 za 48 600 zł (za 104 dni kontraktowe), część 4 za 48 600 zł (za 104 dni kontraktowe), część 5 za 48 600 zł (za 104 dni kontraktowe);
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Vasyl Kashevsky, ul. D.Galytskogo 11 m.32, 33027 Równe, Ukraina, nr rej. przedsiębiorcy: 2689402617 – oferta dotyczy wyłącznie części 1 – cena ofertowa 94 200 złotych (za 110 dni kontraktowych)
 3. Osoba fizyczna – Ihor Volyanyk, ul. Mickiewicza 59 m 9, 33013 Równe , Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 2 – cena ofertowa 89 900 zł (za 110 dni kontraktowych)
 4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Oleksandr Voloshynskyi, ul. Simovych 8 m 2, 79057 Lwów, Ukraina, nr rej. przedsiębiorcy: 2503109990 – oferta dotyczy wyłącznie części 3 – cena ofertowa 79 500 zł (za 104 dni kontraktowe);
 5. Osoba fizyczna – Mykola Kuchynskyi, ul. Teodora Draisera 5d m.56, 02217 Kijów, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 4 – cena ofertowa 79 900 zł (za 104 dni kontraktowe);
 6. Osoba fizyczna – Kateryna Miroshnychenko, ul. Mykhaila Stelmakha 5 m. 305, 03040 Kijów, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 5 – cena ofertowa 77 900 zł (za 104 dni kontraktowe).

4) Termin wykonania zamówienia:

W złożonych ofertach zaakceptowano termin wykonania zamówienia określony w SIWZ 

5) Warunki płatności zawarte w ofertach

W złożonych ofertach zaakceptowano warunki płatności określone w SIZW 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Protokół podpisany przez Komisję Przetargową

[1] Kurs według rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Skip to content