Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony ZP/2020/10: Ocena ofert

Przetarg nieograniczony ZP/2020/10: Ocena ofert

Warszawa, 2020-03-02

Znak sprawy: ZP/2020/10

 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:

„wybór ekspertów odpowiedzialnych za wsparcie tworzenia regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w obwodach lwowskim, równeńskim, mikołajowskim, winnickim, połtawskim, czerniowieckim i zaporoskim na Ukrainie w ramach Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

W dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 11:50 w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, w sali konferencyjnej, odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały otwarte, co opisano w protokole otwarcia ofert na wybór ekspertów odpowiedzialnych za wsparcie tworzenia regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w obwodach lwowskim, równeńskim, mikołajowskim, winnickim, połtawskim, czerniowieckim i zaporoskim na Ukrainie w ramach Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców:

  1. Jakub Herold Consulting, ul. Nowodworska 33/104, 85-120 Bydgoszcz; NIP: 9532520472, REGON: 382318105, oferta na realizację 5 (pięciu) części Zamówienia;
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Vasyl Kashevsky, ul. D.Galytskogo 11 m.32, 33027 Równe, Ukraina, nr rej. Przedsiębiorcy: 2689402617 – oferta dotyczy wyłącznie części 1 (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodach lwowskim i równeńskim);
  3. Osoba fizyczna – Ihor Volyanyk, ul. Mickiewicza 59 m 9, 33013 Równe, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 2 (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodach winnickim i czerniowieckim);
  4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Oleksandr Voloshynskyi, ul. Simovych 8 m 2, 79057 Lwów, Ukraina, nr rej. Przedsiębiorcy: 2503109990 – oferta dotyczy wyłącznie części 3 (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie mikołajowskim);
  5. Osoba fizyczna – Mykola Kuchynskyi, ul. Teodora Draisera 5d m.56, 02217 Kijów, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 4 (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie połtawskim);
  6. Osoba fizyczna – Kateryna Miroshnychenko, ul. Mykhaila Stelmakha 5 m. 305, 03040 Kijów, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 5 – cena ofertowa 77 900 zł (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie zaporoskim).

Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do oceny oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków stawianych Wykonawcy oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych ustawą.

W wyniku analizy i sprawdzenia oświadczeń oraz dokumentów Zamawiający na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zadecydował o wezwaniu do udzielania wyjaśnień w terminie 2 dni przez firmę Jakub Herold Consulting w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 4.2.3.1. ppkt. a-c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę nie zostali wykluczeni z postępowania, gdyż Wykonawcy ci spełnili warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów.

Komisja planuje kolejne posiedzenie dot. oceny ofert niezwłocznie po upływie w/w terminu udzielania wyjaśnień przez firmę Jakub Herold Consulting.

Protokół Komisji Przetargowej

Skip to content