Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/04

Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/04

 

Warszawa, 2020-02-28

Znak sprawy: ZP/2020/04  

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie 
art. 
92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, informuje, że nastąpiło rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:  „wybór eksperta ds. systemu finansowania szkolnictwa zawodowego w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:  

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Jan Herczyński
ul.Kozia 3/5 m.100, 00-070 Warszawa
NIP: 525-135-4293

1) Cena całkowita: 157 500 złotych brutto za co najmniej 115 dni realizacji zamówienia

2) Oferta Jan Herczyński była jedyną ofertą, która wpłynęła w ramach przetargu. Oferta nie została wykluczona ani odrzucona.

3) Punktacja przyznana w ramach oceny oferty za poszczególne kryteria oraz punktacja łączna:

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent Jan Herczyński
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w charakterze eksperta w zakresie mechanizmów finansowania oświaty 20 20
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w programowaniu polityk publicznych 15 10
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w długoterminowej pracy (co najmniej półroczne kontrakty) za granicą Polski w charakterze eksperta, w tym w co najmniej jednym projekcie/przedsięwzięciu dotyczącym finansowania oświaty 10 10
4 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie mechanizmów finansowania oświaty na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. mechanizmów finansowania oświaty); 10 10
5 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie szkolnictwa zawodowego w Polsce (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w polskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 10 0
6 gotowość realizacji usługi przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia – w terminie i miejscu wskazanym w rozdziale 3 SIWZ 5 5
7 cena usługi 30 30
Suma 100 85

 

Protokół Komisji Przetargowej

Skip to content