Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony ZP/2020/04: Otwarcie ofert

Przetarg nieograniczony ZP/2020/04: Otwarcie ofert

Warszawa, 2020-02-28

Znak sprawy: ZP/2020/04

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, zamieszcza następujące informacje dotyczące przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór eksperta ds. systemu finansowania szkolnictwa zawodowego w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 170 772 złotych brutto, co stanowi równowartość  40 000 euro brutto [1].

2) Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Jan Herczyński
ul.Kozia 3/5 m.100, 00-070 Warszawa
NIP: 525-135-4293

3) Cena całkowita:

157 500 złotych brutto za co najmniej 115 dni realizacji zamówienia

4) Termin wykonania zamówienia:

W złożonej ofercie zaakceptowano termin wykonania zamówienia określony w SIWZ

5) Warunki płatności zawarte w ofertach

W złożonej ofercie zaakceptowano warunki płatności określone w SIZW

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Protokół podpisany przez Komisję Przetargową

[1] Kurs według rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Skip to content