Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/03

Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/03

 

Warszawa, 2020-02-19

Znak sprawy: ZP/2020/03   

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie 
art. 
92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, informuje, że nastąpiło rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór eksperta ds. tworzenia Systemu Informacji o Rynku Pracy (LMIS) oraz regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego (VET) w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:  

Osoba fizyczna:
Piotr Karol Stronkowski
ul. Łosia 24, 05-805 Otrębusy, Polska

1) Cena całkowita: 264 706 złotych brutto za conajmniej 197 dni kontraktowych.

2) Oferta Piotr Karol Stronkowski była jedyną ofertą, która wpłynęła w ramach przetargu. Oferta nie została wykluczona ani odrzucona.

3) Punktacja przyznana w ramach oceny oferty za poszczególne kryteria oraz punktacja łączna:

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent Piotr Karol Stronkowski
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w charakterze eksperta w zakresie rozwoju regionalnego, w tym rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie regionalnym 15 15
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w tworzeniu systemów informacji o rynku pracy 15 15
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w programowaniu polityk publicznych 10 10
4 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w długoterminowej pracy (co najmniej półroczne kontrakty) za granicą Polski w charakterze eksperta, w tym w co najmniej jednym projekcie/przedsięwzięciu dotyczącym szkolnictwa zawodowego 5 5
5 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego) 10 0
6 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego w Polsce lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w polskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 10 10
7 gotowość realizacji usługi przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia – w terminie i miejscu wskazanym w rozdziale 3 SIWZ 5 5
8 cena usługi 30 30
Suma 100 90

 

Protokół Komisji Przetargowej

Skip to content