Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/02

Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/02

 

Warszawa, 2020-01-31

Znak sprawy: ZP/2020/02    

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie 
art. 
92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, informuje, że nastąpiło rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta (Deputy Team Leader) w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:  

Gennadiy Rusanov,
ul. Iwana Puluya 9 m.21, 76018 Iwano-Frankiwsk, Ukraina,
nr rejestracji przedsiębiorcy 2890809535

1) Cena oferty: 20 990 złotych brutto za jeden miesiąc (przy założeniu co najmniej 19 dni roboczych w miesiącu). Cena całkowita: 356 830 złotych brutto za 17 miesięcy realizowania zamówienia.

2) Oferta Gennadiy Rusanov była jedyną ofertą, która wpłynęła w ramach przetargu. Oferta nie została wykluczona ani odrzucona.

3) Punktacja przyznana w ramach oceny oferty za poszczególne kryteria oraz punktacja łączna:

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Gennadiy Rusanov
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie zarządzania międzynarodowym zespołem ekspertów lub zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami/przedsięwzięciami o charakterze eksperckim/doradczym 10 10
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie programowania polityk publicznych 15 15
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy za granicą Polski w projektach/przedsięwzięciach międzynarodowych na stanowisku kierowniczym lub w charakterze eksperta 15 15
4 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie 20 20
5 gotowość realizacji usługi przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia – w terminie i miejscu wskazanym w rozdziale 3 SIWZ 10 10
6 cena usługi 30 30
Suma 100 100

 

Protokół Komisji Przetargowej

Skip to content