Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2019/01

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2019/01

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia ZO/2019/01 prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach projektu USAID LEADER Activity zostało rozstrzygnięte. 

Oferta Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej została uznana za najkorzystniejszą. Cena oferty: 57.570,00 PLN, punktacja: 95, w tym: kryterium 1: 59, kryterium 2: 36.   

W wymaganym terminie wpłynęło 6 ofert: 

  • Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, punktacja 80, w tym kryterium 1: 55, kryterium 2: 25. 
  • Konsorcjum Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i spółki Biuro Edukacji i Finansów sp. z.o.o. sp. k., punktacja: 72, w tym kryterium 1: 45, kryterium 2: 27. 
  • ETHNO ADVENTURE Film & Travel Sp. zo.o., punktacja: 72, w tym: kryterium 1: 49, kryterium 2: 23. 
  • Cristal Travelnet Sp. zo.o., punktacja: 81, w tym kryterium 1: 51, kryterium 2: 30. 
  • Sun&More Sp. zo.o.,punktacja: 75, w tym kryterium 1: 60, kryterium 2: 15. 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym zamówieniem. 

Sposób wyłonienia wykonawcy: 60% cena, 40% program szczegółowy wizyty studyjnej. 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena brutto – 60%. 

Program szczegółowy wizyty studyjnej – 40%, w tym: 

  • program wizyty zawiera wszystkie elementy wymienione w zapytaniu ofertowym (20%); 
  • program wizyty zawiera dodatkowe elementy wymienione w zapytaniu ofertowym (10%); 
  • kompetencje zespołu realizującego wizytę studyjną (5%); 
  • krótki opis odwiedzanych LGD-ów oraz argumentacja (5%). 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób: P = PC + PD, gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.  

PC – liczba punktów w kryterium: „Cena”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 % – max. 60 punktów. 

PD – liczba punktów w kryterium „Program szczegółowy wizyty studyjnej”. Kryterium oceniane będzie na podstawie przedłożonych programów. 

Osoba kontaktowa: 

Xenia Marcov 

xenia.marcov@centruinfo.org  

Skip to content