Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/01

Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli mołdawskich Lokalnych Grup Działania

OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
14-19 lipca 2019 roku (przyjazd 14 lipca ok. godz. 18.00, wyjazd 19 lipca ok. godz. 18.00).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i przeprowadzenie pięciodniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli mołdawskich Lokalnych Grup Działania (zwanych dalej: „LGD”) w minimum 3 Lokalnych Grupach Działania funkcjonujących na terenie Polski południowo-wschodniej 1.

Program wizyty powinien składać się z następujących elementów:

 • warsztaty wprowadzające na temat funkcjonowania LGD-ów w Polsce oraz LGD jako jednostka animująca i zarządzająca lokalnymi procesami rozwojowymi;
 • prezentacja procesu rozwoju LGD: misja i wizja funkcjonowania oraz rozwój instytucjonalny, a także sposób funkcjonowania;
 • wizyta w terenie – min. 7 przykładowych projektów dot. rozwoju ekonomicznego o skali małej i średniej oraz min. 7 przykładowych projektów realizowanych na terenie LGD-u przez sektor publiczny oraz społeczny;
 • prezentacja min. 3 przykładowych procesów rozwojowych średnioterminowych (3-5 lat) dot. rozwoju gospodarczego (np. marka lokalna, produkt turystyczny etc.);
 • warsztat podsumowujący.

Przy wyborze oferty, dodatkowym atutem będzie:

 • prezentacja różnorodnych narzędzi rozwoju lokalnego: spółdzielnia socjalna, przedsiębiorczość społeczna, lokalne fundusze pożyczkowe, eko-muzea i inne;
 • organizacja spotkania z większą grupą przedstawicieli LGD-ów zainteresowanych współpracą z mołdawskimi LGD-ami;
 • dodatkowe warsztaty z zakresu rozwoju lokalnego.

CEL WIZYTY
Celem wizyty jest pokazanie polskich doświadczeń z zakresu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz dobrych praktyk z zakresu rozwoju lokalnego, w tym w szczególności metod wykorzystania potencjału LGD-u do rozwoju lokalnego, poprzez zaprezentowanie nowatorskich pomysłów, możliwości wykorzystania lokalnych zasobów oraz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Uczestnicy wizyty:

Liczba uczestników wizyty studyjnej: 34 uczestników.
Uczestnikami wizyty będą przedstawiciele ok. 10 mołdawskich LGD-ów (w większości menadżerzy oraz przedstawiciele sektora przedsiębiorczości) a także facylitatorzy społeczności lokalnych wspomagający proces rozwoju LGD-ów w Mołdawii, w tym pracownicy Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii oraz Krajowej Sieci LEADER w Mołdawii.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WIZYTY STUDYJNEJ

Wykonawca zapewnia:

 • koordynatora merytorycznego wizyty, który będzie towarzyszył grupie podczas wszystkich punktów programu;
 • trenera, salę wraz ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zaproponowanych warsztatów;
 • organizację i realizację spotkań z LGD-ami (oraz ew. innymi partnerami) według zaproponowanego programu;
 • wyżywienie: śniadanie (w miejscu noclegu) i obiad (w miejscu spotkań), plus ew. przerwy kawowe podczas 5-dni trwania wizyty oraz kolację w dniu przyjazdu;
 • 5 noclegów w pokojach jedno- bądź dwu- osobowych podczas trwania wizyty (łącznie z noclegiem w dniu przyjazdu) w standardzie dwu- lub trzy-gwiazdkowym, ew. agroturystyka;
 • dla każdego uczestnika wizyty materiały w postaci drukowanej i elektronicznej;
 • tłumacza na język rumuński (w przypadku problemów ze znalezieniem tłumacza na język rumuński, może być tłumacz na język rosyjski).

Fundacja zapewnia:

 • transport autobusem na trasie Kiszyniów – Polska – Kiszyniów oraz podczas wizyty;
 • ubezpieczenie uczestników wizyty
 • kieszonkowe na kolacje podczas trwania wizyty oraz drobne wydatki.

KRYTERIA OCENY OFERT

Sposób wyłonienia wykonawcy: 60% cena, 40% program szczegółowy wizyty studyjnej.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena brutto – 60%.
Program szczegółowy wizyty studyjnej – 40%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:
P = PC + PD
gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.
PC – liczba punktów w kryterium: „Cena”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 % – max. 60 punktów.
PD – liczba punktów w kryterium „Program szczegółowy wizyty studyjnej”. Kryterium oceniane będzie na podstawie przedłożonych programów.

FORMA UMOWY
Umowa na realizację usługi – organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli mołdawskich Lokalnych Grup Działania.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA I FORMA PŁATNOŚCI

Maksymalna wartość zamówienia wynosi: 80.000,00 PLN (brutto)
Płatność w dwóch transzach pierwsza transza (80% wartości zamówienia) w terminie do 10 dni od podpisania umowy, druga transza w terminie do 10 dni po wykonaniu usługi.

Informacje dodatkowe:

Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do godz. 08.00 dnia 4 czerwca 2019 roku.
Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z załącznikami, w sumie nie więcej niż 7 stron, należy wysłać na adres: info@centruinfo.org, w temacie wiadomości prosimy o wpisanie ZO/2019/01

W razie pytań prosimy o kontakt z:
Xenia Marcov
e-mail: xenia.marcov@centruinfo.org
tel.: +373 600 11 586

Fundacja zastrzega sobie prawo negocjowania ostatecznej wersji zaproponowanego programu wizyty.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/01: Formularz Oferty 

 

 

1. Z przyczyn organizacyjnych (dojazd z Mołdawii autobusem) wizyta powinna odbyć się na terenie jednego bądź kilku z następujących województw: opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie.

Skip to content