Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Wspólnota Ekologiczna – wsparcie połączonych hromad w realizacji uprawnień w dziedzinie ochrony środowiska na poziomie lokalnym

Wspólnota Ekologiczna – wsparcie połączonych hromad w realizacji uprawnień w dziedzinie ochrony środowiska na poziomie lokalnym

Fot. Asja Chornogorska-Tymochko

Miejsce realizacji : Połączone Terytorialne Hromady (OTG) w obwodach: czerkaskim, chmielnickim, iwano-frankowskim, żytomierskim, zaporoskim, ługańskim, równieńskim, dniepropietrowskim oraz winnickim.

Wartość projektu :  110 283 PLN

Donor : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partner miejscowy : Ogólnoukraińska Asocjacja Jednostek Samorządu Terytorialnego „Asocjacja Wiejskich i Połączonych Hromad Ukrainy”

Kontekst

Reforma samorządowa na Ukrainie dosięgła półmetku. Utworzono więcej niż 700 połączonych hromad, planowane jest utworzenie łącznie około 1500. Będą one stanowić trzon nowego ustroju administracyjnego. Mapa drogowa reformy zmienia się dostosowując do potrzeb hromad i wyzwań.
18 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko, która wprowadza nowy obowiązkowy dokument – ocenę oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ustawą, ocena oddziaływania na środowisko niezbędna jest przy podejmowaniu decyzji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego: przebudowy, nowych inwestycji budowlanych, zmiany profilu, zmiany przeznaczenia, rozszerzenia, likwidacji, demontażu obiektów i innych działań mających wpływ na środowisko naturalne. Oceny oddziaływania na środowisko dotyczące niektórych gałęzi rolnictwa, działań górniczych, inwestycji energetycznych, przemysłu ciężkiego i chemiczno-metalurgicznego będą wydawać organy samorządu lokalnego.
Projekt jest uzupełnieniem i rozwinięciem projektu „Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w gromadach” realizowanym przy wsparciu FSM w 2017 roku w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Ma na celu realizację zadania jakim jest wsparcie organów samorządu terytorialnego a zwłaszcza rad wiejskich poprzez pokazanie sukcesów reformy samorządowej, informację o instrumentach wsparcia rozwoju połączonych hromad przez państwowe i międzynarodowe źródła oraz przyspieszenie procesu połączenia hromad. Projekt realizowany będzie w regionach gdzie jest mniejsza intensywność procesu łączenia się hromad oraz w takich, w których istnieje najmniejsza ilość projektów złożonych do Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminariów uczestnikom przekazana zostanie wiedza w następujących obszarach:

  •  tendencje realizacji polityki państwowej dotyczącej mapy drogowej reformy w czwartym roku realizacji;
  •  wsparcie państwa dla połączonych hromad w 2018 roku;
  •  włączenie elementu ochrony środowiska do strategii rozwoju hromady;
  • procedury uzyskania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez nowo wprowadzone ustawy;
  • obowiązki wynikające z podpisanych przez Ukrainę umów międzynarodowych dotyczących strategicznej oceny wpływu na środowisko oraz rekomendacje merytoryczne.

Projekt

Projekt ma na celu uzupełnienie wiedzy władz samorządowych w zakresie prawidłowego procesu opracowania i złożenia wniosków do Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze szczególnym naciskiem na komponent szkoleniowy dotyczący prawidłowego sposobu dokonania oceny oddziaływania na środowisko wymaganej zgodnie z wymogami prawnymi przyjętymi w grudniu 2017 oraz marcu i kwietniu 2018 roku. Skierowany jest do 960 bezpośrednich odbiorców – uczestników 12 planowanych seminariów szkoleniowych. Uzupełni go broszura metodyczna, która zostanie wydrukowana w ilości 1000 egzemplarzy i umieszczona w zasobach elektronicznych Asocjacji oraz na stronach partnerów. W rezultacie zostanie złożonych również co najmniej 25 wniosków do Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiały informacyjne