Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Tworzymy nowoczesny system zarządzania odpadami komunalnymi w Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromadzie

Tworzymy nowoczesny system zarządzania odpadami komunalnymi w Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromadzie

Miejsce realizacji : Miasto Rudki (obwód lwowski, rejon samborski)

Wartość projektu : 169 995.91 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Lwowska Administracja Obwodowa

Urząd Miasta Rudki

Partnerzy :

Partner miejscowy : Lwowska Administracja Państwowa

Kontekst

W związku z wprowadzanymi zmianami prawnymi na Ukrainie (ustawa „O odpadach komunalnych), od 1 stycznia 2018 roku został wprowadzony zakaz składowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz obowiązek ich składowania. Ponadto, Ustawa o samorządzie lokalnym Ukrainy (art. 30) reguluje kompetencje urzędów miejskich w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w szczególności obowiązek rozwiązywania problemów związanych ze zbieraniem, przewożeniem, utylizacją i usuwaniem odpadów komunalnych. Na chwilę obecna Rudecka Połączona Terytorialna Hromada nie posiada rozwiniętego systemu sortowania śmieci ze względu na brak wystarczających środków finansowych oraz technicznych. Samorząd lokalny dysponuje pojazdem do zbiórki odpadów komunalnych, który został zakupiony pod koniec 2017 roku i przekazany do Rudeckiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład w wyniku przeprowadzonego konkursu został wybrany jako podmiot odpowiedzialny za zbiórkę i utylizację śmieci komunalnych na terytorium hromady, jednak ze względu na niedostateczne zaplecze techniczne, skala sortowania jest niewielka, a w nowo dołączonych do hromady wsiach w ogóle się ono nie odbywa.

Projekt

Projekt ma za zadanie wsparcie położonej w obwodzie lwowskim (rejon samborski) Rudeckiej Połączonej Terytorialnej Hromady w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska. Projekt składa się modułu informacyjnego oraz praktycznego. Moduł informacyjny zakłada wprowadzenie mieszkańców hromady w tematykę sortowania śmieci poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej – opracowanie i druk broszur, umieszczenie informacji w Internecie, przeprowadzenie szkoleń w szkołach i dla mieszkańców hromady. Wymiar praktyczny projektu polega na organizacji wiat z kontenerami do segregacji śmieci i rozmieszczenie na terytorium hromady koszy na śmieci.

Materiały informacyjne

rudkivska-gromada.gov.ua