Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2018”

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2018”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy będący częścią programu „Wsparcie Demokracji 2018”, którego celem jest poszerzenie dostępu obywateli państw Partnerstwa Wschodniego do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych; wsparcie instytucji, działaczy i ruchów prodemokratycznych oraz organizacji broniących praw człowieka; zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty zakładające wsparcie mediów, w szczególności portali informacyjnych, w zakresie dostarczania niezależnej informacji społeczeństwom państw Partnerstwa Wschodniego oraz projekty mające na celu przeciwdziałanie dezinformacji w przestrzeni informacyjnej ww. państw.

W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz obywateli państw Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy).

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości:

  • małe granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 30 000 – 50 000 zł,
  • duże granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 – 600 000 zł *

* W przypadku ścieżki dużych grantów wnioskodawca musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w latach 2013-2017 w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 400 000 zł w skali jednego roku kalendarzowego.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1 400 000 zł. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Realizacja dofinansowanych projektów: od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2018/

Termin składania wniosków: 8 maja 2018 r. godz. 10.00.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

oraz

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2018” można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl

Skip to content