Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Fundusz Małych Projektów 2017 w Mołdawii

Fundusz Małych Projektów 2017 w Mołdawii

 

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii realizuje w 2017 roku dziewięć projektów dla obszarów miejskich i wiejskich w ramach „Funduszu Małych Projektów 2017” (FMG 2017), finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zleconego Fundacji Solidarności Międzynarodowej programu Wsparcie Demokracji 2017 (program jest częścią Polskiej Pomocy). Projekty FMG 2017 obejmują 19 miejscowości: cztery gminy miejskie (Bălți, Cahul, Comrat, Ungheni) oraz pięć konsorcjów wiejskich, grupujących łącznie 15 miejscowości (Avdarma – Chiriet-Lunga – Tvardița; Cărpineni – Negrea – Mingir; Copanca – Chițcani – Grădinița; Manta – Crihana Veche – Vadul lui Isac; Visoca – Rudi – Tătărăuca Veche).

W ramach edycji miejskiej realizowane są następujące projekty:

1.Gmina Bălți

Nazwa projektu:  Stworzenie platformy socjalizacji młodzieży z Gminy Bălți „Głos młodego pokolenia”
Partnerzy:  Urząd Gminy Bălți, organizacja „ANIMA”

Kwota dofinansowania z FMG 2017:  210 000 MDL (ok. 10 100 EUR)

Krótki opis:  Projekt dotyczy problemu integracji oraz zmniejszenia stopnia przestępczości wśród młodzieży poprzez stworzenie platformy jej socjalizacji, szczególnie w grupach ryzyka na peryferyjnych obszarach gminy Bălți (dzielnice 5, 6, 8, osady wiejskie). Efektem powinno być zmniejszenie przestępczości nieletnich. Planuje się zorganizowanie spotkań interaktywnych, treningów, kursów i lekcji z udziałem nauczycieli, psychologów, działaczy organizacji pozarządowych, wspólnot narodowościowych itd., z uczestnictwem ok. 500 młodych ludzi. Projekt przewiduje również organizację szkolenia dla aktywistów osad wiejskich, którzy następnie wezmą udział w otwartym konkursie na lokalne projekty. Najlepszy z nich zostanie sfinansowany.

2.Gmina Cahul

Nazwa projektu:  „Rewitalizacja placu „Hora” – obiektu turystycznego promującego tradycje południowej części kraju”

Partnerzy:  Urząd Gminy Cahul, organizacja „Perspectiva”, Szkoła Sztuk Plastycznych w Cahul

Kwota dofinansowania z FMG 2017:  400 000 MDL (ok. 19 400 EUR)

Krótki opis:  Projekt zakłada wypracowanie koncepcji rewitalizacji tzw. placu tanecznego „Hora”, który w efekcie aktywizacji mieszkańców może stać się centrum strefy turystycznej w miasteczku Cahul .  Projekt przewiduje także renowację infrastruktury rynku w zgodzie z założeniami otwartego konkursu, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta  (dofinansowanie otrzyma najlepszy pomysł).

  

3.Gmina Comrat

Nazwa projektu: „Stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu sportowego dla osób w każdym wieku”

Partnerzy:  Urząd gminy Comrat, organizacja „Vesta”

Kwota dofinansowania z FMG 2017:  200 000 MDL (ok. 9700 EUR)

Krótki opis: Celem projektu jest stymulowanie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie wdrażania inicjatywy lokalnych władz, które planują stworzenie w jednym z mikrorejonów kompleksu sportowego pod otwartym niebem. Projekt przewiduje również aktywizację obywatelską uczniów Liceum im. N. Tretiacova, którzy wezmą udział w otwartym konkursie na realizację inicjatywy władz lokalnych (sfinansowany zostanie najlepszy pomysł).

4.Gmina Ungheni

Nazwa projektu:  „Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego centrum kulturalnego w Gminie Ungheni”
Partnerzy: Urząd gminy Ungheni, organizacja „Centrum Regionalne dla Długoterminowego Rozwoju”, Urząd Gminy Dorhoi (Rumunia)

Kwota dofinansowania z FMG 2017:  397 364 MDL (ok. 19 280 EUR)

Krótki opis:  Celem projektu jest zwiększenie poziomu edukacji, socjalizacji i kultury mieszkańców osad  Berești i Vasilica z gminy Ungheni poprzez aktywizację działalności domu kultury w Beresti. Pomysł ten został sformułowany przez Lokalną Grupę Inicjatywną Berești w 2016 roku w ramach ćwiczeń z zakresu  budżetu partycypacyjnego. W ramach projektu planowane jest organizowanie działalności społeczno-kulturalnej i rozrywkowej (muzyczny wieczór literacki, konkurs poezji, muzyki i tańca, wystawa malarstwa) oraz sportowej (zawody w szachach i warcabach), a także wymiany dobrych praktyk w zakresie działalności społeczno-kulturalnej na szczeblu wspólnot lokalnych z gminą Dorohoi (Rumunia) oraz organizacji mołdawsko-rumuńskiego festiwalu transgranicznego. W wielofunkcyjnym centrum kulturalnym odbędą się warsztaty rzemiosła promujące odzież ludową i rękodzieło lokalne oraz będą zorganizowane kluby zainteresowań (klub plastyczny, klub teatralny, klub debat, klub oratorski, klub seniorów, klub gier intelektualnych i klub europejski).

W ramach edycji wiejskiej realizowane są następujące projekty:

1.Konsorcjum miejscowości Avdarma (Comrat) – Chiriet-Lunga (Ceadîr-Lunga) – Tvardița (Taraclia)

Nazwa projektu: „Nowatorskie podejście do utrwalania i promowania dziedzictwa Gagauzów i Bułgarów  w Republice Mołdawii”

Partnerzy: Urząd Gminy Avdarma, Urząd Gminy Chiriet-Lunga, Urząd Gminy Tvardița oraz organizacja „Pro-Europa”
Kwota dofinansowania z FMG 2017:  303 300 MDL (ok. 14 700 EUR)

Krótki opis: Projekt jest zorientowany na rozwój turystyki w wielokulturowych i wielonarodowych regionach  Gagauzja i Taraklija poprzez modernizację i rozszerzenie usług muzeum w gagauskiej miejscowości Avdarma, odbudowę i wyposażenie muzeum w bułgarskiej miejscowości Tvardița, jak również stworzenie i wyposażenie pracowni rzemieślniczej w Chiriet-Lunga. W ramach projektu planowane jest  przygotowanie materiałów promocyjnych. Projekt przewiduje również organizację corocznego festiwalu „Różnorodność twórczości”.

    

2.Konsorcjum miejscowość Cărpineni – Negrea – Mingir (Hîncești)

Nazwa projektu:

„Rozwój społecznych zdolności przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym poprzez unowocześnienie ochotniczej straży pożarnej ze wsi Cărpineni”

Partnerzy: Urząd Gminy Cărpineni, Urząd Gminy Negrea, Urząd Gminy Mingir oraz organizacja „Koło Nas”

Kwota współfinansowania FMG 2017: 387 500 MDL (ok. 18 800 EUR)

Krótki opis: Projekt ma na celu rozwój służby prewencji w sytuacjach nadzwyczajnych na poziomie międzygminnym poprzez modernizację ochotniczej straży pożarnej ze wsi Cărpineni. W ramach projektu zaplanowana jest odbudowa i wyposażenie ochotniczej straży pożarnej i przeprowadzenie akcji informacyjnej o zasadach postępowania w razie pożaru.

3.Konsorcjum miejscowości Copanca (Căușeni) – Chițcani (Nadniestrze) – Grădinița (Căușeni)

Nazwa projektu: „Ochrona środowiska naturalnego  – ważny czynnik rozwoju społeczeństwa”

Partnerzy: Urząd Gminy Copanca, Urząd Gminy Chițcani, Urząd Gminy Grădinița, Związek Rodziców i Nauczycieli z przedszkola Copanca

Kwota dofinansowania z FMG 2017: 395 900 MDL (ok. 19 200 EUR)

Krótki opis: Projekt przewiduje poprawę sytuacji ekologicznej w miejscowościach naddniestrzańskich   (Copanca, Grădiniţa i Chiţcani), położonych w strefie mokradeł dolnego Dniestru, chronionych Konwencją Ramsarską o ochronie obszarów wodno-błotnych. Polega na rozwoju działań społecznych na rzecz ochrony środowiska. Zakłada doposażenie przedsiębiorstwa komunalnego „Copanca Service” oraz organizację kampanii informacyjnej na temat odpowiedzialnego stosunku do środowiska naturalnego, sposobów magazynowania odpadów domowych, działalności służby sanitarnej oraz znaczenia strefy chronionej „Dolny Dniestr”.

4.Konsorcjum miejscowości Manta – Crihana Veche – Vadul lui Isac (Cahul)

Nazwa projektu: „Mołdawska wyszywanka z regionu Łąki Prutu”

Odpowiedzialni za realizację projektu: Urząd Gminy Manta, Urząd gminny Crihana Veche, Urząd Gminy Vadul lui Isac, Lokalna Grupa Inicjatywy Manta

Kwota dofinansowania z FMG 2017: 382 800 MDL (ok. 382 800 EUR)

Krótki opis:  Projekt przewiduje utrwalenie i promowanie tradycji haftu mołdawskich wyszywanek z tzw. regionu Łąki Prutu (gmina Manta, wieś Crihana Veche i wieś Vadul lui Isac w okolicach jeziora Manta). Zakłada on pomoc w rozwijaniu tradycyjnych umiejętności szycia oraz ich promowanie. W ramach projektu stworzone zostaną dwa centra rozwoju kulturalnego w miejscowościach Manta i Vadul lui Isac (remont budynków w zgodzie z tradycyjnym stylem, wyposażenie w sprzęt), powstanie również scena pod otwartym niebem we wsi Crihana Veche dla zorganizowania corocznego festiwalu regionalnego „Jarmark rzemieślników ludowych z obszaru dolnego Prutu”.

5.Konsorcjum miejscowości Visoca – Rudi – Tătărăuca Veche (Soroca)

Nazwa projektu: „Rozwój lokalny poprzez modernizację społeczną”

Partnerzy: Urząd Gminy Visoca, Urząd Gminy Rudi, Urząd Gminy Tătărăuca Veche, organizacja „ProVisoca”

Kwota dofinansowania z FMG 2017: 313 600 MDL (ok. 15 200 EUR)

Krótki opis: Projekt polega na stworzeniu regionalnego rynku rolno spożywczego we wsi Visoca, przeznaczonego dla sprzedających i kupujących z sześciu miejscowości wiejskich z rejonów Soroca i Donduşeni, tworzonego przy aktywnym udziale obywateli, władz i przedsiębiorców przy zachowaniu  partnerstwa władz lokalnych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. Projekt przewiduje również szkolenia, warsztaty i debaty publiczne w zakresach: aktywność obywatelska i rozwój lokalny, promowanie produkcji i możliwości rozwoju biznesu, dostęp do funduszy, założenie i rozwój biznesu.

  

Skip to content