Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Nowoczesne kompetencje zarządcze w zjednoczonych gromadach

Nowoczesne kompetencje zarządcze w zjednoczonych gromadach

Projekt „Nowoczesne kompetencje zarządcze w zjednoczonych gromadach” realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie we współpracy z Asocjacją Rozwoju Regionalnego z Łucka oraz Erą Menedżerskich Inicjatyw z Połtawy.

Koncepcja projektu zakłada wsparcie 22 połączonych gromad we wszystkich obwodach Ukrainy w budowaniu kluczowych kompetencji w oparciu o ukraińskie regulacje prawne i  polskie doświadczenia w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, budżetu lokalnego, działalności komunalnej, efektywności energetycznej i rozwoju turystyki. Formą wsparcia są warsztaty, konsultacje oraz przyjazdy studyjne do Polski prezentujące najciekawsze praktyki w powyższych obszarach. Ponadto opracowana zostanie publikacja upowszechniająca i promująca wypracowane rozwiązania.

Dotychczas konsultanci pracowali w 10 nowopołączonych gromadach, gdzie wspólnie z kadrą kierowniczą i  urzędnikami pracowali nad optymalnym modelem świadczenia usług dla mieszkańców. Istota pracy konsultantów polegała na szczegółowej prezentacji polskich doświadczeń (na bazie doskonale zarządzanej, mającej spektakularne sukcesy gminy Konopnica) oraz bieżącej analizie, które doświadczenia polskie uda się przeszczepić na grunt ukraińskich samorządów. Źródłem naszej wielkiej satysfakcji był fakt, iż w roboczej dyskusji ukraińscy samorządowcy precyzyjnie planowali wdrożenie konkretnych rozwiązań. Nie mają one spektakularnego charakteru bo też i praca samorządowa to żmudne usprawnianie konkretnych obszarów życia mieszkańców, jednak szczególnie istotne są propozycje dotyczące obniżania kosztów funkcjonowania gromady oraz outsourcingu usług. Wspólnie ustaliliśmy np. iż taniej i logiczniej będzie zlecać na zewnątrz świadczenie wielu usług komunalnych niż wydawać pieniądze na kosztowne inwestycje. Ten  sam postulat oszczędzania dotyczy wykupowania miejsc dla dzieci w autobusach komunikacji publicznej a nie inwestowania we  własne (w bardzo małym stopniu wykorzystywane) środki transportu. Wiele ciekawych pomysłów zrodziło się w obszarze turystyki jednodniowej w przypadku braku spektakularnych potencjałów turystycznych, ale z wykorzystaniem walorów  przyrodniczych. Godnym zauważenia były propozycje dotyczące akcji promocyjnych zachęcających do meldowania się na  terenie gromady celem zwiększenia dochodów  z tytułu płacenia podatków (kreowanie patriotyzmu lokalnego). Większość gromad podejmuje działania w zakresie tworzenia i doposażania na swoim terenie ochotniczych straży pożarnych.

Zespół projektowy:

Anna Bielak – koordynatorka. Zarządzała wieloma  projektami  współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych, jest trenerem w przedsięwzięciach edukacyjnych (głównie w zakresie zarządzania projektami) realizowanych przez FIM, ekspertem w zakresie wdrażania usprawnień organizacyjnych i zarządczych w sektorze publicznym i pozarządowym w Polsce i na Ukrainie.

Paweł Prokop (szef zespołu ekspertów) – autor, koordynator, ekspert metodyczny w wielu projektach finansowanych ze środków MSZ RP, rządu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Ekspert i trener w dziedzinie zarządzania administracją samorządową. Wykładowca uczelni wyższych, autor opracowań nt. zarządzania w administracji, partycypacji społecznej, etyki życia publicznego w Polsce i krajach PW. Doradca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej.Współautor strategii rozwoju zjednoczonych gromad w 22 obwodach.

Krzysztof Łątka (ekspert) – inicjator wielu przedsięwzięć w obszarze usprawnień zarządczych w administracji, wieloletni szef Komitetu Organizacyjnego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, animator działań w obszarze współpracy organizacji obywatelskich z samorządami. Od wielu lat koordynujący współpracę z samorządami z Ukrainy. Współautor strategii rozwoju zjednoczonych gromad w 22 obwodach.

Grzegorz Teresiński (ekspert) – wieloletni wójt gminy wiejskiej, konsultant i trener FIM, redaktor naczelny wydawnictwa E-Dialog przy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, moderator spotkań obywatelskich, znający doskonale specyfikę połączonych gromad na Ukrainie.

Mirosław Żydek (ekspert) – prawnik z ogromnym doświadczeniem samorządowym, wójt gminy Konopnica (obecnie czwarta kadencja), posiada doświadczenie w zarządzaniu gminą w sprawach komunalnych, oświatowych i innowacjach budżetowych. Realizuje w gminie wiele ciekawych inicjatyw partycypacyjnych. Gmina Konopnica współpracuje z gminą Trembowla na podstawie umowy partnerskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

Skip to content