Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy na rzecz Białorusi. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD.

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia mediom w zakresie dostarczania niezależnej informacji dla mieszkańców Białorusi poprzez realizację audycji radiowych i rozwój internetowych serwisów informacyjnych.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości przekraczającej 500 000 zł.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie dwa poniższe warunki:

  • posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów na Białorusi;
  • posiadać w okresie 2012-2016 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 300 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 5 300 000 zł. Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Termin składania wniosków – do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 13:00.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2017

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie grantowym na rzecz Białorusi 2017.

Załącznikami do Regulaminu są:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2017” można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 32 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;

– podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.

Skip to content