Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konkurs Grantowy „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Konkurs Grantowy „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy „Nagroda Solidarności im Lecha Wałęsy 2015” mający na celu wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących obszarów tematycznych wskazanych przez laureata Nagrody Solidarności w 2015 r.

Nagroda Solidarności za działania na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich im. Lecha Wałęsy, nawiązując do ideałów, których nośnikiem był polski ruch „Solidarność”, stanowi pierwszą ogólnoświatową nagrodę poświęconą wsparciu demokracji i wolności przyznawaną przez państwo, które dokonało skutecznej transformacji demokratycznej.

 W 2015 r. laureatem Nagrody Solidarności została rosyjska dziennikarka, córka zamordowanego opozycjonisty, Żanna Niemcowa.

 

Zgodnie z Regulaminem Nagrody, laureatka wskazała  obszary tematyczne w ramach których Polska, w swoich działaniach w zakresie pomocy rozwojowej w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1386 i 2013 r. poz. 1283), sfinansuje projekty międzynarodowe, zgodnie z celami Nagrody.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.800.000 zł.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy i/lub społeczeństwa tego kraju. Projekty są realizowane na terenie Ukrainy, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

Konkurs podzielony jest na dwa obszary tematyczne wskazane przez laureata Nagrody w 2015 r.:

  1. Wsparcie rodzin „Niebiańskiej sotni”
  2. Poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia dla dzieci z rodzin przesiedlonych wewnętrznie na terenie obwodów: Charkowskiego, Zaporoskiego i  Dniepropietrowskiego

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:

W I obszarze tematycznym – 800 000,00 zł

W II obszarze tematycznym – min. 500 000 zł.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
•   stowarzyszenia,
•   fundacje,
•  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•   stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
•   spółdzielnie socjalne,
•   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie trzy poniższe warunki:
a) działać we współpracy z partnerami z Ukrainy,

b) publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe) za 2014 rok,

c) posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego w latach 2010-2015, a jednocześnie mający w okresie 2011-2015 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu  środków publicznych  w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 KWIETNIA 2016, DO GODZ.11

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://www.e-solidarityfund.pl/fsm/nagroda-solidarnosci-generator/

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Nagroda Solidarności 2015” można uzyskać:

– na stronie Fundacji (FAQ).
– pod numerem tel. +48 222906622 wew. 09 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: bartosz.piechowicz@solidarityfund.pl;

Skip to content