Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2016”

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2016”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016”. Konkurs grantowy jest częścią Programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem  jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.200.000 zł.

W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw Gruzji i Tunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:
●    małe granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 40 000 -70 000 zł,
●    duże granty – wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 – 300 000 zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
●    Gruzja – łączna suma dofinansowania 700 000 zł,
●    Tunezja – łączna suma dofinansowania 500 000 zł.

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski.

Priorytety tematyczne konkursu:
a)    poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
b)    wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:
•    stowarzyszenia,
•    fundacje,
•  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
•    spółdzielnie socjalne,
•   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie trzy poniższe warunki:
a)    działać we współpracy z partnerami z Gruzji lub Tunezji,
b)    publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe) za 2014 rok,
c)   w przypadku małych grantów – posiadać doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich,
w przypadku dużych grantów – posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji w latach 2010-2015, a jednocześnie mający w okresie 2011-2015 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

W konkursie nie można składać wniosków na projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2016” opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2016 r.
Termin składania wniosków – 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow/

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2016,
Formularzem Oświadczenia wnioskodawcy o zgłoszeniu wniosku do konkursu grantowego,
Formularzem budżetu projektu.
Zasadami i trybem przeprowadzenia konkursów (2016)
Instrukcją posługiwania się generatorem wniosków: http://www.e-solidarityfund.pl/generator-instrukcja/

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016” można uzyskać:
– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty(at)solidarityfund.pl;
– podczas spotkania informacyjnego;
– na stronie Fundacji (FAQ).

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content