Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju – od wyeliminowania skrajnego ubóstwa przez ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji podstawowej – było przełomowym krokiem w globalnych działaniach na rzecz rozwoju. Przyjęte w 2000 roku Cele Milenijne pomogły pobudzić wysiłki na rzecz rozwoju i poprowadzić globalne i krajowe priorytety rozwoju w podobnych kierunkach. Choć trzy z ośmiu Celów zostały osiągnięte przed ostatecznym terminem wyznaczonym na rok 2015, postęp w realizacji ich wszystkich był nierówny w obrębie poszczególnych regionów i krajów. Dlatego też społeczność międzynarodowa nadal dostrzega konieczność sprostania dużo szerszym i uniwersalnym wyzwaniom, takim jak zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, w szczególności związana z ograniczaniem zmian klimatycznych związanych z działalnością człowieka.

goal4

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W czerwcu 2012 r., w Rio de Janeiro, odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej rezultatów była decyzja państw członkowskich ONZ o inauguracji procesu na rzecz opracowania zestawu nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), mających stanowić kontynuację Celów Milenijnych. SDGs mają uwzględniać aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju, to jest eliminację ubóstwa, zapewnienie trwałości środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Proces formułowania SDGs był częścią prac nad globalną agendą rozwojową po 2015 roku (ang. Post-2015 Development Agenda), które prowadzone były w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Agenda ta ma doprowadzić do dokończenia realizacji Celów Milenijnych oraz dalszego globalnego rozwoju. Podstawowe elementy składowe Agendy obejmują Deklarację Polityczną; SDGs; Środki Wdrożeniowe (ang. Means of Implementation – MoI) oraz Globalne Partnerstwo; proces przeglądowy Agendy oraz jej monitorowanie.

Opracowane przez specjalnie do tego celu powołaną Otwartą Grupę Roboczą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczy nie tylko redukcji ubóstwa, walki z głodem czy zapewnienia zdrowia, ale także takich kwestii, jak zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznej czy zapewnienie dostępu do energii.

goal5

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 • Cel 1: Wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach
 • Cel 2: Wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do lepszego odżywiania, promowanie zrównoważonego rolnictwa
 • Cel 3: Zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego, niezależnie od wieku
 • Cel 4: Zapewnienie wszystkim równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz promowanie możliwości nauki przez całe życie
 • Cel 5: Osiągnięcie równości płci i upodmiotowienie kobiet i dziewcząt
 • Cel 6: Zapewnienie wszystkim dostępu do wody oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i systemami sanitarnymi
 • Cel 7:  Zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii w przystępnej cenie
 • Cel 8: Wspieranie trwałego, otwartego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, oraz pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich
 • Cel 9: Budowa infrastruktury odpornej na skutki katastrof, wpieranie otwartej i zrównoważonej industrializacji oraz innowacyjności
 • Cel 10: Zmniejszenie nierówności wewnątrz państw i między państwami
 • Cel 11: Budowa otwartych, bezpiecznych, odpornych na katastrofy i zrównoważonych miast i osiedli ludzkich
 • Cel 12: Zapewnienie zrównoważonej konsumpcji oraz zrównoważonych wzorców produkcji
 • Cel 13: Podjęcie pilnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz ich skutkami
 • Cel 14: Oszczędne i zrównoważone użytkowanie oceanów, mórz i zasobów morskich na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Cel 15: Ochrona, odbudowa oraz wspieranie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, walka z pustynnieniem, powstrzymanie i odwrócenie procesu degradacji gleby oraz utraty różnorodności biologicznej
 • Cel 16: Promowanie pokojowych i otwartych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zagwarantowanie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowa efektywnych, odpowiedzialnych i uwzględniających potrzeby wszystkich instytucji na każdym poziomie
 • Cel 17: Wzmocnienie środków wdrożeniowych oraz ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dalsze informacje na ten temat na www.polskapomoc.gov.pl.

goal16

Skip to content