Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Dniepropetrowsk

Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Dniepropetrowsk

SRGG1

Fot. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

Tytuł projektu: Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Dniepropetrowsk / The social dimension of the new Dnipropetrovsk city’s economy

Społeczny wymiar nowej gospodarki miasta Dniepropetrowsk to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin we współpracy z Radą Miasta Dniepropietrowska i Dniepropietrowskim Regionalnym Oddziałem Związku Miast Ukraińskich

Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin wyrasta z diagnozy niskiego poziomu skuteczności działań administracji ukraińskiej w kreowaniu rozwoju lokalnego z udziałem partnerów społecznych i przygotowany został specjalnie dla Dniepropetrowska. Jego bezpośrednimi adresatami są urzędnicy Urzędu Miasta, studenci administracji (DRIPA) i przedstawiciele Związku Miast Ukraińskich. Celem projektu jest podniesienie profesjonalnego poziomu samorządowców, a co za tym idzie trafniejsze wyznaczanie kierunków rozwoju miasta, opartego na danych statystycznych, wynikach badań bezpośrednich i rzeczywistych potrzebach mieszkańców. W praktyce będzie to oznaczać przygotowanie urzędników miasta i członków ZMU do wdrażania projektów nowej strategii rozwoju gospodarczego oraz utworzenie struktury odpowiedzialnej za kreowanie rozwoju gospodarczego i projektów realizacyjnych oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania. Temu będzie służyć kurs zarządzania rozwojem lokalnym, obejmujący warsztaty i konferencje, a także wizyta studyjna w Polsce. Zostanie również przygotowany i rozpowszechniony podręcznik rozwoju lokalnego przeznaczony dla ukraińskich samorządowców. Oferta DRIPA wzbogaci się o materiały szkoleniowe kursu. Powstanie także osobna strona projektu.

SRGG2

Fot. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin

 The Association for Economic Development of Municipalities project originates from a diagnosis of low effectiveness of activities undertaken by the Ukrainian administration in creating local development with social partners; it was prepared specially for Dnipropetrovsk. It is addressed to the City Hall officials, students of administration (DRIPA) and representatives of the Association of Ukrainian Cities. Project’s aim is to enhance the professional level of local officials, and consequently achieve greater accuracy in defining development directions for the city, based on statistical data, results of direct studies and real needs of residents. In practical terms, the project will include preparation of city officials and AUC members to implement projects of the new economic development strategy, establishment of a structure responsible for creation of economic development and implementation projects, as well as finding external sources of financing. For this purpose, a course in local development management, including workshops and conferences, and a study visit to Poland will be organized. Moreover, a handbook of local development for Ukrainian local authorities will be prepared and popularized. DRIPA’s offer will be enriched through inclusion of the course materials. A dedicated project website will also be created.

 

SRGG logo                          Dniepro logo

Skip to content