Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa

IWB1

Fot. Inicjatywa Wolna Białoruś

Tytuł projektu: Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa / Ukrainian School of Journalism

Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa to projekt realizowany przez Inicjatywę Wolna Białoruś we współpracy z Instytutem Technologii Politycznych we Lwowie i Ośrodkiem Badań Informacyjnych „Merydian”

Niezależne media zatrudniające kompetentnych dziennikarzy to jeden z filarów demokratycznego państwa. Ich szczególna rola ujawnia się zwłaszcza w czasach poważnych reform albo wobec konfliktów rozgrywających się na poziomie lokalnym czy międzynarodowym. Wojny informacyjne stały się już nieodłącznym elementem takich konfliktów, dlatego tak istotne jest podnoszenie kwalifikacji osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przekazywanie wiadomości opinii publicznej. Projekt Inicjatywy Wolna Białoruś  kierowany jest do młodych przedstawicieli mediów z centralnych i wschodnich obwodów Ukrainy, którzy specjalizują się w tematyce lokalnej charakterystycznej dla swojego regionu. Jego celem jest wsparcie niezależnych mediów w dyskusji na temat lokalnych reform. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie wizyty studyjne, obejmujące po 60 godzin zajęć, w których weźmie udział w sumie 30 osób. Z młodymi dziennikarzami podzielą się swoim doświadczeniem wykładowcy akademiccy, politycy, profesjonalni dziennikarze i przedstawiciele NGO. Owocem seminariów i spotkań w redakcjach zarówno polskich, jak i białoruskich zlokalizowanych na terenie Warszawy będą materiały analizujące ukraińską politykę samorządową. Zostaną one następnie opublikowane w ważnych ukraińskich mediach, a także na specjalnie stworzonej stronie projektu.

IWB2

Independent media employing competent journalists are one of the pillars of democratic state. Their special role reveals itself above all at time of deep reforms or in the light of local or international conflicts. Information wars have already become an inseparable element of such conflicts, therefore, it is of utmost importance to enhance the qualifications of persons directly responsible for presenting news to the public. The Free Belarus Initiative project is addressed to young media representatives from central and eastern oblasts of Ukraine who specialise in local topics specific for their region. Its aim is to support independent media in discussions about local reforms. Two study visits will be organized within the framework of the project, each encompassing 60 training hours and participated by 30 people in total. Academic lecturers, politicians, professional journalists and NGO representatives will share their experience with young journalists. The seminars and meetings in both Polish and Belarusian editor’s offices located in Warsaw will result in the form of materials analysing Ukrainian local government policy. They will subsequently be published in key Ukrainian media and on a dedicated project website.

IWB-logo1   IWB logo3       

Skip to content