Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Ochrona i wsparcie dziennikarzy Donbasu

Tytuł projektu: Ochrona i wsparcie dziennikarzy Donbasu / Protection and Support for Journalists of Donbass

Ochrona i wparcie dziennikarzy Donbasu to projekt realizowany przez  Towarzystwo Demokratyczne Wschód we współpracy z Centum Badań Perspektyw Społecznych Donbasu „OstoV”

Działalność mediów w Donbasie, a więc na terenach objętych konfliktem zbrojnym, stała się ekstremalnie trudna i niebezpieczna. Cały region został praktycznie odcięty od informacji z pozostałych części Ukrainy i od możliwości zwrotnego informowania o tym, co dzieje się na terenach zajętych przez terrorystów. Przyczynia się to do budowania negatywnego wizerunku Donbasu jako regionu w całości sprzyjającego separatyzmowi. Praca dziennikarzy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia wymaga specyficznego wsparcia, zarówno finansowego, technicznego, jak i merytorycznego.

Projekt TDW zakłada udzielenie doraźnej pomocy środowisku dziennikarskiemu skupionemu wokół strony ostro.org, poprzez roczne instytucjonalne wsparcie serwisu oraz wyposażenie 10 najlepszych dziennikarzy i dziennikarek informacyjnych z obszarów zajętych przez separatystów w wiedzę umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie, w tym – znajomość technik bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, umiejętność analizy i syntetycznego prezentowania informacji oraz szyfrowania przekazów. Dziennikarze zostaną przeszkoleni przez profesjonalnych redaktorów, analityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa w sieci oraz byłego oficera jednostki specjalnej „GROM”. Dzięki temu podniosą nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe, ale zyskają praktyczne umiejętności radzenia sobie np. w sytuacji zatrzymania czy przesłuchania. Otrzymają także nowy sprzęt do zadań reporterskich. W ramach projektu powstanie mobilna wersja serwisu ostro.org, 220 artykułów i 13 300 newsów.

Media activity in Donbass, i.e. in the areas of military conflict, has become extremely difficult and dangerous. The whole region was practically cut off from information from other parts of Ukraine, and thus unable to feedback about what is happening in areas occupied by the terrorists. This contributes to shaping the image of Donbass as a region wholly supporting the separatists. Journalists’ work in the conditions of risk to life or limb requires specific financial, technical and conceptual support.

The DSEF project assumes ad hoc help to the journalists of ostro.org website through a year-long institutional support for the portal and providing 10 best journalists covering the areas occupied by separatists with knowledge assuring safe functioning, including cyberspace safety techniques, ability to analyse and synthetically present information and encode messages. The journalists will be trained by professional editors, analysts, network security experts and a former GROM special forces unit officer. This will not only enhance their professional qualifications but also help them acquire practical skills e.g. to handle detentions or hearings. They will also obtain new reporter’s equipment. Furthermore, the project will include the creation of a mobile version of ostro.org, 220 articles and 13 300 pieces of news.


TDW          Ostrov

Skip to content