Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją państwową w obwodzie czerkaskim

Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją państwową w obwodzie czerkaskim

 

OknonaWschod Logo          ONW logo

 

Tytuł projektu: Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją państwową w obwodzie czerkaskim / Active Civic Councils – support for cooperation of the civil society with the public administration in the Cherkasy region

Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją państwową w obwodzie czerkaskim to projekt realizowany przez Fundację „Okno na Wschód” we współpracy z Komitetem Wyborców Ukrainy w Czerkasach

Prawo ukraińskie, na mocy Uchwały Rady Ministrów z 2010 roku, zapewnia wszystkim obywatelom możliwość współuczestnictwa w dialogu publicznym i procesach decyzyjnych. Na jednostki Obwodowej Administracji Państwowej został już kilka lat temu nałożony obowiązek powoływania rad społecznych, jednak jak dotąd ich rola była raczej fasadowa. Wobec takiego stanu rzeczy, projekt FONW stawia sobie za cel wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych w obwodzie czerkaskim do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów współuczestnictwa. Polscy i ukraińscy eksperci zaproponują władzom lokalnym i organizacjom pozarządowym podjęcie działań, które podniosą ich kompetencje oraz przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców co do przysługujących im praw.

Głównymi adresatami projektu są członkowie Społecznej Rady przy Czerkaskiej Obwodowej Administracji. Wezmą oni udział w czterodniowym szkoleniu, a następnie, w oparciu o zdobytą na nim wiedzę, będą mogli zaktualizować swój roczny program działań i otrzymają wsparcie doradcze. Do projektu zostaną także zaproszeni członkowie grup inicjatywnych, których celem jest powołanie społecznych rad miejskich oraz urzędnicy Czerkaskiej Administracji i urzędnicy miejscy. Zostanie powołana Grupa Ekspercka, a w 5 miejscowościach obwodu powstaną miejskie rady społeczne. Wybrane osoby odbędą wizytę studyjną w Polsce. Powstanie także strona internetowa wpierająca działania projektu oraz upowszechniająca koncepcję rad społecznych.

Based on the Resolution of the Council of Ministers of 2010, Ukrainian law grants all citizens the possibility to participate in social dialogue and decision-making processes. Already several years ago, units of Oblast State Administration were given the obligation to appoint social councils, yet so far their role was rather superficial. In the light of that situation, the WOTEF project aims at strengthening the ability of communities and local authorities in the Cherkasy oblast to conduct effective policy using transparent participation mechanisms. Polish and Ukrainian experts will suggest to local authorities and NGO steps to enhance their competences and contribute to raising citizens’ awareness about their rights.

Key addressees of the project are members of the Social Council at the Cherkasy Oblast Administration. They will participate in a four-day training and based on knowledge acquired they will be able to update their annual action plan and will obtain advisory support. Moreover, members of initiative groups, whose aims is to establish city councils, officials of the Cherkasy Administration and city officials will be invited to the project. An Expert Group will be established and city social councils will be set up in 5 locations in the oblast. Selected participants will go on a study visit to Poland. Moreover, a website supporting the project and popularizing the concept of social councils will be created.

Skip to content