Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform

Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform

TDW 1

Tytuł projektu: Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform / Investigative journalism in Ukrainian regional and local media on guard of reforms

Dziennikarstwo śledcze w ukraińskich mediach regionalnych i lokalnych na straży reform to projekt realizowany przez  Towarzystwo Demokratyczne Wschód we współpracy z Instytutem Rozwoju Prasy Regionalnej w Kijowie

Transparentność życia publicznego i działań władzy, niezbędna w demokratycznym państwie prawa, często pozostawia wiele do życzenia. Tam, gdzie pojawia się ryzyko nadużyć, rośnie rola profesjonalnego dziennikarstwa śledczego. Widać to szczególnie na etapie dokonywania reform samorządowych i decentralizacji władzy, jak to ma obecnie miejsce na Ukrainie. Praca niezależnych kontrolerów procesów zachodzących w sferze komunalnej czy sektorze energetycznym, przyczyniająca się do budowy społecznego zaufania, wymaga więc intensywnego wsparcia.

Dwuletni projekt TDW obejmuje różnorodne działania mające doprowadzić do podniesienia poziomu dziennikarstwa śledczego, zwiększenia bezpieczeństwa osób, które się nim zajmują oraz integracji środowiska. Zakłada pomoc finansową, szerszy dostęp do poradnictwa prawnego, szkolenia w zakresie wykorzystywania instrumentów wizualizacji danych i dziennikarstwa danych. Projekt adresowany jest do dziennikarzy i dziennikarek regionalnych z całego obszaru Ukrainy. 50 z nich otrzyma granty, 20 weźmie udział w szkoleniach, 10 pojedzie na staż do dwóch centrów dziennikarstwa śledczego. Wszyscy będą mogli zgłosić swoje materiały na konkurs na najlepsze dziennikarstwo śledcze. W zamierzeniu autorów projektu wszystkie działania mają stanowić czynnik motywujący do prowadzenia czasochłonnych i pochłaniających znaczne koszty śledztw. Mają także stymulować powstawanie nowych ośrodków dziennikarstwa śledczego, co trwale wzmocniłoby lokalne mechanizmy kontrolne.

TDW 2

Transparency of public life and actions of authorities, indispensable in a democratic state with rule of law, often remains imperfect. Wherever the risk of abuse appears, the role of professional investigative journalism grows. It is particularly visible during the stage of local government reforms and decentralization of power, which Ukraine is currently at. Therefore, the work of independent supervisors of processes taking place in the communal sphere or the energy sector, contributing to building social trust, requires intensive support.

The two-year Democratic Society East Foundation’s project encompasses a variety of activities aimed at enhancing the level of investigative journalism, increasing the security of the people dealing with it and integrating them. It assumes financial help, broader access to legal advice, trainings in data visualization instruments and data journalism. The project is addressed to regional journalists from the whole country. 50 of them will receive grants, 20 will participate in trainings, 10 will get an internship in two investigative journalism centres. All will be able to submit their materials to an investigative journalism contest. The project’s authors hope that all these activities will be a motivating factor to conduct time- and money-consuming investigations, and will stimulate the creation of new centres of investigative journalism, which would strengthen local mechanisms of scrutiny in a lasting manner.

TDW            IRRP

Skip to content