Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konkurs PKWD w Pytaniach i Odpowiedziach

Konkurs PKWD w Pytaniach i Odpowiedziach

Kto decyduje o przyznaniu dofinansowania

Ocena i wybór wniosków odbywa się w oparciu o Zasady opiniowania i wyboru wniosków Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Zasady są uchwalane przez Zarząd Fundacji i uzgadniane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Fundacja poddaje wnioski ocenie formalnej. Wnioski które spełniają warunki formalne są oceniane przez Komisję Grantową. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie ocen i rekomendacji Komisji.

Kryteria oceny merytorycznej są zawarte Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym 2015/2016

Planujemy wystartować w konkursie. Jednak ostatnio zaszły zmiany w składzie zarządu organizacji, które nie zostały jeszcze wpisane do KRS (sąd nie wydał jeszcze postanowienia o zmianach). Jak powinniśmy postępować?

We wniosku wpisujemy numer KRS organizacji (pokazujący skład zarządu przed dokonaniem zmian). Wniosek powinni podpisać członkowie zarządu pełniący funkcję w momencie składania wniosku. Informację o zmianach w składzie zarządu należy wpisać w polu 2.10 Członek zarządu w generatorze wniosku.

Czy do wniosku należy załączyć poświadczoną za zgodność aktualną kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego?

Nie ma takiej potrzeby. Na stronie http://krs.ms.gov.pl  prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnione są podstawowe dane o organizacjach pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku należy wpisać numer KRS, co umożliwi Fundacji oraz ekspertom oceniającym wniosek sprawdzić zawarte tam dane.

Ile wniosków może złożyć jedna organizacja?

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż 3 wnioski, w tym nie więcej niż 2 wnioski w jednej ścieżce grantowej (demokracja lokalna/media). W przypadku złożenia większej liczby wniosków o zakwalifikowaniu wniosku do konkursu będzie decydować kolejność zarejestrowania ostatecznej wersji wniosku w generatorze.

Czy możliwe jest złożenie oświadczenia o zgłoszeniu wniosku osobiście w Fundacji?

Formularz Oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu, po jego wypełnieniu i wydrukowaniu należy go podpisać przez upoważnione osoby i zeskanować w formacie pdf, a następnie plik załadować w odpowiednie miejsce generatora wniosków. Brak tego pliku nie pozwoli na rejestrację ostatecznej wersji wniosku w systemie.  Po rejestracji wniosku w systemie, nie ma potrzeby w przesyłaniu/dostarczaniu oryginału Oświadczenia do Fundacji.

Dlaczego oczekują państwo linku do statutu i sprawozdanie z działalności? Czy nie można statutu i sprawozdania załączyć wyłącznie w wersji papierowej?

W ramach konkursu planujemy wspieranie organizacji, które udostępniają podstawowe informacje o swojej pracy. W tym sprawozdania finansowe i merytoryczne.

Jeżeli są inne dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo dołączyć do wniosku, proszę dodać je w postaci załączników w formie plików PDF.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z punktem 8 Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015/2016 z oceny merytorycznej zostaną wyłączone wnioski niekompletne (w tym brak wersji zarejestrowanej w elektronicznym generatorze wniosków,  brak/niekompletność obowiązkowych załączników i wymaganych linków do statutu, sprawozdania rocznego i bilansu).

Jak ważne jest dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego?

Jest bardzo ważne! Do realizacji projektów w ramach Konkursu zostaną zakwalifikowane organizacje posiadające już doświadczenie w realizacji projektów z zakresu samorządowości i wolnych mediów w krajach PW w latach 2010-2015, a także działające we współpracy z partnerami z Ukrainy. Dlatego dotychczasowe doświadczenie stanowi jedno z jedno z głównych kryteriów oceny formalnej i merytorycznej.

Organizacja musi przedstawić co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego w tym na Ukrainie i we współpracy z partnerami z Ukrainy.

Czy można wniosek redagować jednocześnie na dwóch komputerach lub w otwartych jednocześnie dwóch oknach przeglądarki?

NIE. Jednoczesna redakcja na dwóch komputerach spowoduje, że część danych może zostać utracona.

Skip to content