Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konkurs grantowy „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” 2016

Konkurs grantowy „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” 2016

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza drugą edycję Konkursu Grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (zwany dalej Programem) jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 3,5 mln zł.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

Demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 2,3 mln zł
Niezależne media, łączna suma dofinansowania 1,2 mln zł
Cele tematyczne konkursu:

A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.

A1. Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i świadczeniu usług publicznych z uwzględnieniem równego traktowania płci.

A2. Wzrost zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny uwzględniający równe traktowanie płci. Rozwinięcie i zinstytucjonalizowanie mechanizmów konsultacji publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej na temat reform.

A3. Zwiększenie zdolności lokalnych liderów (mężczyzn i kobiet) do osiągania lepszych rezultatów swojej aktywności obywatelskiej i do ich zaangażowania w realizację reform.

B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.

B1. Wzmocnienie roli mediów w dyskusji na temat polityki i reform na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem równego traktowania płci.

B2. Budowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami różnych regionów Ukrainy.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2010-2015 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2012-2015,
publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.
W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów  w wysokości od 150 tys. zł do 300 tys. zł  realizowanych w okresie ~styczeń 2016 r. – 30 listopad 2016 r.

Ograniczenia dotyczące liczby składanych wniosków

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.
Terminy składania wniosków:

do 13 października 2015 r do godz. 13:00.
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow/*

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2015/2016
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2016
oraz z instrukcją wypełniania wniosków: http://www.e-solidarityfund.pl/generator-instrukcja/
Dostępne jest również pomocnicze tłumaczenie na język ukraiński „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015/2016”.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” można uzyskać:

na stronie Fundacji (FAQ)
podczas spotkań informacyjnych 15 i 29 września 2015 r.
za pośrednictwem poczty elektronicznej: pkwd@solidarityfund.pl
pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00)

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

PKWD

Skip to content