Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Współpraca administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczenia usług społecznych

Współpraca administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczenia usług społecznych

CPT1

Tytuł projektu: Współpraca administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczenia usług społecznych /Cooperation between administration and non-governmental organizations for the delivery social services

Współpraca administracji i organizacji pozarządowych dla dostarczenia usług społecznych to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina z we współpracy z Lwowskim i Dniepropietrowskim Instytutem Spraw Publicznych Państwowej Akademii Spraw Publicznych przy Prezydencie Ukrainy

Projekt Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość jest odpowiedzią na problem niedostatecznego poziomu współpracy w zakresie świadczenia usług publicznych pomiędzy urzędami jednostek samorządu terytorialnego a NGO.

Zostanie zrealizowany w obwodzie Dniepropetrowskim i Lwowskim, a jego istotę stanowić będzie przeniesienie i adaptacja na gruncie ukraińskim Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS), służącego do przekazywania usług publicznych organizacjom pozarządowym, znanego już i przetestowanego w Polsce. Model ten posiada pełne oprzyrządowanie do partycypacyjnego i przejrzystego identyfikowania usług publicznych możliwych do zlecania NGO, wyboru trybu zlecania, określania parametrów, jakie mają być uzyskane w wyniku zlecania usługi, samego zlecania oraz jego monitorowania.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia ukraińskich moderatorów oraz wizyty studyjne w Polsce przewidziane dla nich oraz dla wdrażających model i decydentów. Materiały MKUS zostaną następnie poddane korekcie i dostosowane do warunków ukraińskich. Na ich podstawie powstanie podręcznik, który będzie używany już na etapie wdrożeń. Dokona ich pod opieką moderatora 10 samorządów wyłonionych na drodze konkursu.

Na etapie końcowym projektu przygotowane zostaną propozycje zmian prawnych dla ukraińskiego parlamentu oraz ostateczna wersja materiałów wdrażających MKUS. Dopiero w takiej formie będą one upowszechniane podczas szkoleń dla samorządowców oraz słuchaczy Akademii Zarządzania Państwowego.

 

SPT2

The Time Space Identity Association project is a response to the issue of the inadequate level of cooperation in the field of public services between local authorities and NGOs.

It will be carried out in the Dnipropetrovsk and Lviv oblasts, and its core will be to transfer and adapt to Ukrainian conditions the Social Service Contracting Model (SSCM). The model is in operation and has been tested in Poland, and it aims at transferring public services to NGOs. It has all the tools and instruments needed for participatory and transparent identification of public services that can be commissioned to NGOs, selecting a mode of commissioning, defining target parameters to be reached as a result of commissioning, the commissioning itself, and its monitoring.

The project encompasses trainings for Ukrainian moderators and study visits to Poland for them, as well as for decision-makers and those implementing the model. SSCM materials will subsequently be amended and adapted to Ukrainian conditions. On this basis, a handbook will be prepared to be used in the implementation phase. This, in turn, will be carried out under moderator’s supervision by 10 local governments selected in a contest.

At the final stage of the project, proposals of legal amendments will be drafted for the Ukrainian parliament, as well as a final version of SSCM implementing materials. Only in this form will they be popularized during training for local authorities and students of the National Academy of State Governance. 

SCPT                            Lviv                                          DP

Skip to content