Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Kluby dialogu obywatelskiego. Obywatelskie wsparcie reformy samorządowej w Ukrainie

Kluby dialogu obywatelskiego. Obywatelskie wsparcie reformy samorządowej w Ukrainie

1-Szczecin

 Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Tytuł projektu: Kluby dialogu obywatelskiego. Obywatelskie wsparcie reformy samorządowej w Ukrainie / Citizens dialogue clubs. Civil support for self-government reform in Ukraine

Kluby dialogu obywatelskiego. Obywatelskie wsparcie reformy samorządowej w Ukrainie to projekt realizowany przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Demokracji im. Pyłypa Orlyka

Reforma samorządowa w Ukrainie stanowi dla wszystkich duże wyzwanie, dlatego wzmocnienie kompetencji i aktywizacja lokalnych elit zaangażowanych w jej wdrażanie staje się sprawą kluczową.

Projekt FRDL ma na celu wygenerowanie obywatelskiego wsparcia dla reformy samorządowej, poprzez stworzenie w 14 miastach Klubów Dialogu Obywatelskiego. Będą one prowadzone przez zespoły liderskie, składające się z 3-4 osób reprezentujących różne grupy społeczne, z uwzględnieniem parytetu płci.  Działalność KDO skoncentruje się na tworzeniu procedur dialogu obywatelskiego, mechanizmów partycypacyjnych, kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, tworzeniu opinii publicznej i budowaniu struktur, z uwzględnieniem praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

Członkowie zespołów liderskich wezmą udział w warsztatach, wizycie studyjnej w Polsce i konferencji metodologicznej. Zorganizują i przeprowadzą ok. 90 spotkań dyskusyjnych w swoich miastach oraz zapewnią frekwencję na warsztatach prowadzonych przez polskich trenerów. Liderzy klubów utworzą ogólno ukraińskie porozumienie na rzecz samorządności lokalnej. Zostanie ponadto wydany poradnik lidera Klubu Dialogu Obywatelskiego i powstanie strona internetowa KDO.

2-Switlowovds

Local government reform in Ukraine is a great challenge for everyone involved, and therefore strengthening competencies and activation of local elites engaged in its implementation is crucial.

The FDLD project is aimed at generating civic support for local government reform through establishing Civic Dialogue Clubs in 14 cities. They will be run by leadership teams composed of 3-4 representatives of different social groups, with gender parity. Activities of CDCs will concentrate on elaborating procedures of civil dialogue, participatory mechanisms, shaping communication skills, creating public opinion and building structures, taking into consideration human rights and preventing discrimination.

Leadership teams will participate in workshops, a study visit to Poland, and a methodological conference. They will organize approx. 90 discussion meetings in their cities and ensure turnout during workshops conducted by Polish trainers. Club leaders will develop a Pan-Ukrainian agreement for local governance. Furthermore, a Civic Dialogue Club leader handbook will be published and a CDC website will be created.

FRDL

Oryk

Skip to content