Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wybór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Wybór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Data ukazania się ogłoszenia: 30.04.2015

Przewodniczący Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej
ogłasza konkurs: Wybór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Wymiar etatu: 1

Adres:

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

ul. Bagatela 10/13

00-585 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Obszary odpowiedzialności i nadzoru z tytułu członkostwa w Zarządzie Fundacji

1. Kierowanie pracami Zarządu.
2. Udział w pracach zarządu wynikających z postanowień Statutu.
3. Planowanie strategiczne działań Fundacji.
4. Kontakty z:

Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
Placówkami dyplomatycznymi innych krajów,
inne kontakty zewnętrzne Fundacji ważne dla kluczowych działań realizowanych przez Fundację.
5. Rozwój zespołu i polityka personalna Fundacji.
6. Fundraising.
7. Strategia finansowa Fundacji.
8. Nadzór nad programami grantowymi.

Czynności pracownicze bezpośrednie

1. Pełnienie funkcji koordynatora projektu Wsparcie Demokracji oraz Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji:

koordynowanie wszystkich działań w projekcie,
organizowanie prac komisji grantowych w aspekcie merytorycznym i formalnym, zmierzających do wyłonienia projektów, którym przyznane zostają dotacje z Programu,
opracowywanie sprawozdań z realizacji Programu,
nadzór nad elektronicznym system obsługi konkursów grantowych,
nadzór nad pracą kierowników programu i koordynatorów zatrudnionych w programie.
2. Obsługa techniczna strony internetowej Fundacji, kontakt z dostawcą usług internetowych itp.

Obowiązki pracownicze ogólne

Przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji, współdziałanie z innymi pracownikami, współpracownikami i wolontariuszami w zakresie działań Fundacji.
Prowadzenie działań fundraisingowych, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności statutowej Fundacji.
Obsługa merytoryczna strony internetowej Fundacji, w szczególności podstron koordynowanych przez siebie programów, projektów, inicjatyw i innych działań.
Współudział w opracowywaniu sprawozdań rocznych Fundacji w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.
Wspieranie obsługi wszystkich programów, projektów, inicjatyw i innych działań realizowanych przez Fundację, zgodnie z aktualnym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Ogólnego, w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb roboczych.
Przestrzeganie ustalonego w Fundacji czasu pracy i wykorzystywanie go na pracę zawodową w sposób rzetelny i efektywny.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
Dbanie o majątek Fundacji.
Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w szczególności w zakresie informacji, których ujawnienie może zagrozić bezpieczeństwu realizatorów i beneficjantów projektów realizowanych w krajach o szczególnych warunkach politycznych.
Wymagane kwalifikacje: o stanowisko Prezesa może ubiegać się osoba, która:

posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
jest obywatelem polskim,
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada nieposzlakowaną opinię,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie posiada zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
posiada kompetencje kierownicze, w szczególności umiejętność zarządzania personelem, planowania, organizacji pracy, negocjacji, podejmowania decyzji, wystąpień publicznych, współpracy w środowisku międzynarodowym,
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją, organizacją pozarządową lub  podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego, który zatrudnia co najmniej 8 osób,
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów wsparcia procesów demokratyzacyjnych oraz praw człowieka, na rzecz krajów rozwijających się oraz w krajach Partnerstwa Wschodniego, o łącznym budżecie tych projektów przekraczającym kwotę 3 mln złotych,
posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych od donatorów zagranicznych,
posiada znajomość języka angielskiego i rosyjskiego minimum na poziomie B2,
posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz NATO, UE Secret albo wyraża zgodę na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
posiada bardzo dobrą znajomość  problematyki polskiej współpracy rozwojowej i zasad funkcjonowania UE,
posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem fundacji i stowarzyszeń,
posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych związanych ze współpracą rozwojową, finansami publicznymi, pożytkiem publicznym i wolontariatem, zamówieniami publicznymi.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Zgłoszenie zawierać będzie list motywacyjny wskazujący powody ubiegania się o stanowisko Prezesa oraz następujące dokumenty i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys zawierający co najmniej informację na temat: daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego i telefonu kontaktowego oraz przebiegu kariery zawodowej,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w zarządzaniu instytucją, organizacją pozarządową lub podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego, który zatrudnia co najmniej 8 osób  (np. świadectwa pracy, zaświadczenia),
kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących 3-letniego doświadczenia w realizacji projektów wsparcia procesów demokratyzacyjnych oraz praw człowieka, na rzecz krajów rozwijających się oraz w krajach Partnerstwa Wschodniego,
o łącznym budżecie tych projektów przekraczającym kwotę 3 mln złotych,
kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz NATO, UE Secret albo oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania mającego na celu uzyskanie powyższych poświadczeń bezpieczeństwa,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,
oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem i sprawozdaniami finansowymi Fundacji umieszczonymi na http://www.solidarityfund.pl/pl/fundacja1/statut-i-sprawozdania,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu Fundacji.
Regulamin konkursu: http://www.solidarityfund.pl/pl/pliki/1-dokumenty-fundacji/praca-w-fundacji/66-regulamin-konkursu-wybor-kandydatow-na-stanowisko-prezesa-zarzdu-fundacji-solidarnoci-midzynarodowej/file

Termin składania zgłoszeń: 29.05.2015 godz. 12:00

Miejsce składania zgłoszeń:  Kancelaria Prawna Zgórzak i Partnerzy, ul. Bagatela 10 lok. 9, 00-585 Warszawa

Inne informacje:  Zgłoszenie powinno być złożone w nieprzezroczystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu zgłaszający zobowiązany jest umieścić wyłącznie adnotację: Zgłoszenie w ramach konkursu Wybór kandydatów na stanowisko prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Nie otwierać przed dniem 29 maja 2015 r., godz. 12:00.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Skip to content