Aktualności

Pytania i odpowiedzi (PKWD)

Kto decyduje o przyznaniu dofinansowania?

Ocena i wybór wniosków odbywa się w oparciu o Zasady opiniowania i wyboru wniosków Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Zasady są uchwalane przez Zarząd Fundacji i uzgadniane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Fundacja poddaje wnioski ocenie formalnej. Wnioski które spełniają warunki formalne są oceniane przez Komisję Grantową. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie ocen i rekomendacji Komisji.

Kryteria oceny merytorycznej są zawarte Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym 2014/2015 (punkt 8, 9 i 10).

Skip to content