Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji – ogłoszenie konkursu grantowego

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji – ogłoszenie konkursu grantowego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza pierwszą edycję Konkursu Grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (zwany dalej Programem) jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 8.5 mln zł.

 Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

Demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 5,4 mln zł (w tym do 2,4 mln zł na projekty modułowe w latach 2015-2016);
Niezależne media, łączna suma dofinansowania 3,1 mln zł (w tym do 1,6 mln zł na projekty modułowe w latach 2015-2016).

Cele tematyczne konkursu:

A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.

A1. Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i świadczeniu usług publicznych z uwzględnieniem równego traktowania płci.

A2. Wzrost zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny uwzględniający równe traktowanie płci. Rozwinięcie i zinstytucjonalizowanie mechanizmów konsultacji publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej na temat reform.

A3. Zwiększenie zdolności lokalnych liderów (mężczyzn i kobiet) do osiągania lepszych rezultatów swojej aktywności obywatelskiej i do ich zaangażowania w realizację reform.

B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.

B1. Wzmocnienie roli mediów w dyskusji na temat polityki i reform na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem równego traktowania płci;

B2. Budowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami różnych regionów Ukrainy;

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2009-2014 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2011-2014,
publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.
W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości:

150 tys.-300 tys. zł w przypadku projektów rocznych (okres realizacji ~listopad 2014 r. – 30 listopad 2015 r.);
500 tys.-850 tys. zł, w przypadku projektów modułowych, (okres realizacji ~listopad 2014 r. – 30 listopad 2016 r.);

Wnioski składane są dwuetapowo. W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne (listy intencyjne). W drugim etapie składane są wnioski pełne.

Ograniczenia dotyczące liczby składanych wniosków

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż 5 wniosków wstępnych (listów intencyjnych).
Każdy podmiot, którego wnioski wstępne (listy intencyjne) zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu może złożyć nie więcej niż dwa wnioski pełne stanowiące rozwinięcie zaakceptowanych wniosków wstępnych.
Terminy składania wniosków:

Wnioski wstępne (listy intencyjne): do 8 września 2014 r. do godz.13:00
Wnioski pełne: 30 dni od dnia ogłoszenia wyników oceny wniosków wstępnych na stronie internetowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej www.solidarityfund.pl

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: https://pkwd.solidarityfund.pl/*

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym
oraz
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków (2015).

Udostępniamy też robocze tłumaczenie na j. ukraiński Zasad Uczestnictwa w konkursie grantowym

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” można uzyskać:

pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wewn. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00)
za pośrednictwem poczty elektronicznej: pkwd@solidarityfund.pl
podczas spotkań informacyjnych 7 i 19 sierpnia 2014
na stronie fundacji Pytania i odpowiedzi (FAQ).

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

 

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

Skip to content