Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2015”

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2015”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza czwartą edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji”

Konkurs grantowy jest częścią programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2014” (Freedom House)  jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego (edycja 2015) wynosi 2.800 tys. zł.*

* W ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015” dofinansowanie uzyskają również: projekty dwuletnie wybrane do realizacji w roku 2014 (o łącznej wysokości do 600 tys. zł); projekty wyłonione w drodze zapytań ofertowych (w tym otwarte zapytanie ofertowe adresowane do Mjanmy/Birmy, zapytania ofertowe adresowane do Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu).

W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Tunezji, Tadżykistanu. Projekty są realizowane na terenie Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Tunezji i/lub Tadżykistanu, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Priorytety tematyczne konkursu:

A. Wolności obywatelskie w państwie prawa

wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;
poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;
uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.
B. Wsparcie liderów i zwiększenie udziału młodzieży w transformacji, edukacja obywatelska

wsparcie liderów transformacji i demokracji,
zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;
C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

Wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;
Wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.
O granty mogą ubiegać się:

– zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości:

małe granty –  wysokość dofinansowania jednego projektu 40-70 tys. zł – aplikować mogą wnioskodawcy mający doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich.

duże granty – wysokość dofinansowania 100-300 tys. zł – aplikować mogą wnioskodawcy mający udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie mający w okresie 2011-2014 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego;

Z uwagi na fakt, że nowy Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 zostanie ogłoszony  w 2015 roku, w aktualnym konkursie nie przewidujemy dofinansowania projektów dwuletnich.

Konkurs podzielony jest na cztery ścieżki grantowe:

Białoruś – łączna suma dofinansowania 600 000 zł;
Gruzja, Mołdawia – łączna suma dofinansowania 1 200 000 zł;
Tunezja – łączna suma dofinansowania 500 000 zł;
Tadżykistan – łączna suma dofinansowania 500 000 zł;
Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż trzy wnioski, w tym nie więcej niż jeden projekt z wysokością dofinansowania: 40-70 tys. zł.

W konkursie nie można składać wniosków na:

projekty lub działania uzupełniające projekty, które uzyskały dwuletnie finansowanie na lata 2014-2015 w konkursie “Wsparcie Demokracji 2014”,
projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2015”opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2015 r.

Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2015 r. (piątek).

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: formularze2015.solidarityfund.pl*

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2015
oraz
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2015.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2015” można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wewn. 20 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty(at)solidarityfund.pl;
– podczas spotkań informacyjnych.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

 

Skip to content