Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2014”

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji 2014”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji”.

Konkurs grantowy jest częścią programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2013” (Freedom House) jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 4.200 tys. zł.*

*W ramach programu „Wsparcie Demokracji 2014” dofinansowanie uzyskają również projekty modułowe wybrane do realizacji w roku 2013 (o łącznej wysokości do 2 mln zł) oraz projekty wyłonione w drodze zapytań ofertowych (w tym otwarte zapytanie ofertowe adresowane do Mjanmy/Birmy, zapytania ofertowe adresowane do Białorusi).

W ramach konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
(co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy);

Tadżykistan, Tunezja.

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Priorytety tematyczne konkursu:

A. Wolności obywatelskie w państwie prawa

A1. wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;

A2. poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;

A3. wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;

A4. uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.

B. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

B1. zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;

B2. wsparcie liderów transformacji systemowej.

C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

C1. wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;

C2. wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

 

Co najmniej 30% środków zostanie przyznanych projektom angażującym w długofalową współpracę z polskimi partnerami młodych przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, eksperckich i naukowych z krajów beneficjentów, a jednocześnie będące kontynuacją i/lub prowadzące do systematycznej, wieloletniej współpracy.

O granty mogą ubiegać się:

– zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości:

  • małe granty: wysokość dofinansowania 40-70 tys. zł
    Aplikować mogą wnioskodawcy mający doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich.
  • duże granty: wysokość dofinansowania 100-300 tys. zł
    Aplikować mogą wnioskodawcy mający udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie mający w okresie 2010-2013 doświadczenie w gospodarowaniu środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Składając wniosek o dofinansowanie w wysokości powyżej 100 tys. zł. wnioskodawcy mogą dodatkowo wnioskować o dofinansowanie drugiego modułu projektu w roku 2015.
Konkurs podzielony jest na trzy ścieżki:

– Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
łączna suma dofinansowania 2,4 mln zł (w tym 400 tys. zł na małe granty);

– Tunezja i Tadżykistan
łączna suma dofinansowania 1,2 mln zł (w tym 200 tys. zł na małe granty);

– Białoruś
łączna suma dofinansowania 600 tys zł (w tym 100 tys. zł na małe graty).

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż:

– jeden wniosek o dofinansowanie w wysokości 40-70 tys. zł (mały grant),

– dwa wnioski o dofinansowanie w wysokości 100-300 tys. zł (duże granty), w tym nie więcej niż jeden wniosek zawierający moduł do realizacji w roku 2015.

W konkursie nie można składać wniosków na:
– projekty lub działania uzupełniające projekty, które uzyskały finansowanie na rok 2014 w ramach ścieżki projekty modułowe w konkursie “Wsparcie Demokracji 2013”,
– projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2014” opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2014 r.

Termin składania wniosków mija 23 grudnia 2013 r.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: formularze2014.solidarityfund.pl.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2014
oraz
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2014.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014” można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wewn. 20 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 do 23 XII 2013);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;
– podczas spotkań informacyjnych.

 

Skip to content