Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs „Wsparcie Demokracji” – zapowiedź edycji 2014

Konkurs „Wsparcie Demokracji” – zapowiedź edycji 2014

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014.

Zgodnie z opublikowanym przez MSZ Planem Współpracy Rozwojowej w 2014 r. konkurs obejmować będzie następujące priorytety tematyczne:

 I. Wolności obywatelskie w państwie prawa

• wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;

• poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;

• wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;

• uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.

II. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

• zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;

• wsparcie liderów transformacji systemowej.

III. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

• wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;

• wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

Obszary terytorialne, których będą mogły dotyczyć działania projektowe zostały zdefiniowane w Programie Współpracy Rozwojowej w 2014 r. (s.4).

Informujemy, że planowany, ostateczny termin składania wniosków to 23 grudnia 2013 r.

Wsparcie Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content