Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Podsumowanie konsultacji dot. planowanych zmian w konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2014”

Podsumowanie konsultacji dot. planowanych zmian w konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2014”

W dniu 16 września 2013 r. zakończone zostały otwarte konsultacje dotyczące trzeciej edycji konkursu „Wsparcie Demokracji”*, która będzie realizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w 2014 roku. Otrzymaliśmy 7 maili z opiniami dotyczącymi planowanych zmian, za które bardzo dziękujemy.

Osoby i organizacje, które wzięły udział w konsultacjach, pozytywnie wypowiedziały się o następujących propozycjach:

  • możliwości składania wniosków w siedzibie FSM,
  • wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego dłuższą dyskusję nad wyżej ocenionymi projektami,
  • dopuszczenia – w określonych sytuacjach – oceny trzeciego eksperta,
  • uproszczenia procedury wnioskowania o granty i zmniejszenia liczby wymaganych załączników do wniosków

Wśród innych komentarzy i postulatów pojawiły się następujące kwestie:

1. Wniosek o dołączenie Armenii, Azerbejdżanu i Kazachstanu do listy krajów, do których mogą być kierowane projekty.

Odp. FSM: Kwestie dotyczące obszaru terytorialnego, którego ma dotyczyć konkurs „Wsparcie Demokracji”, są podejmowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, które przekazuje FSM środki na jego realizację. W konsultacjach społecznych przeprowadzonych przez DWR MSZ ws. projektu „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.” Fundacja Solidarności Międzynarodowej zgłosiła postulat by zarówno Armenia, jak i Azerbejdżan, zostały włączone do obszaru działań Fundacji. Odpowiadając na ten wniosek MSZ poinformowało, że:

(…) Azerbejdżan będzie wspierany za pośrednictwem konkursu ogłoszonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i wyłączony z konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Armenia zostanie objęta konkursem MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2014”.

Obecnie nie planuje się rozszerzenia listy krajów, do których mogą być kierowane projekty, o Kazachstan.

2. Wniosek o ustalenie procentowego podziału środków między poszczególne obszary geograficzne. Wprowadzenie trzech odrębnych Komisji, które będą znały wysokość środków do rozdysponowania.

Odp. FSM: Podział taki będzie stworzony i zostanie uwzględniony w „Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym”. W konsekwencji będą powołane trzy osobne Komisje oceniające złożone wnioski projektowe.

3. Zakwestionowanie włączenia projektów modułowych do puli dużych grantów (uzasadnienie: „dobry pomysł na duży projekt trwający 10 miesięcy, a dobry pomysł na dwuletni projekt to dwie różne kwestie wymagające innego sposobu planowania, innego spojrzenia na możliwe do osiągnięcia rezultaty”).

Odp. FSM: Celem konkursu „Wsparcie Demokracji” jest dofinansowanie najlepszych inicjatyw z zakresu demokratyzacji zarówno krótkookresowych, jak i długookresowych. Przy ocenie projektów znaczenie mają m.in. takie kwestie jak adekwatność i efektywność. Okres realizacji projektu wiąże się m.in. z zakładanymi rezultatami, planowanymi metodami pracy i jako taki też jest przedmiotem oceny; wnioskujący musi dobrze zastanowić się, czy daną inicjatywę można zrealizować w jeden rok, czy konieczne będą dwa lata; czy da się osiągnąć zakładane rezultaty już po jednym roku pracy czy po dwóch. Czas realizacji projektu stanowi kwestię wtórną – wynikającą z zakładanych celów i planowanych działań, nie stanowi zaś punktu wyjściowego do przygotowania projektu. Dlatego też stoimy na stanowisku, że jedna Komisja oceniająca projekty dotyczące jednego obszaru geograficznego może porównać inicjatywy przewidziane do realizacji w różnym okresie czasu.

4. Prośba o doprecyzowanie kryteriów wyboru projektów dwuletnich przez Zarząd FSM.

Decyzja o dofinansowaniu w 2014 r. maksymalnie 7 projektów dwuletnich jest podyktowana kwestiami finansowymi (ograniczoną pulą środków) i oznacza, że roku 2014 będzie realizowanych maksymalnie 14 projektów dwuletnich – wybranych w edycji konkursu 2013 r. (kontynuacja) oraz w edycji konkursu 2014 r. (rozpoczęcie). Przy podejmowaniu decyzji o wyborze tych projektów wiążące będą rekomendacje Komisji. Wsparcie uzyskają wnioski zajmujące najwyższe miejsca na listach rekomendacyjnych trzech Komisji. Oczywiście mogą wystąpić różnice punktowe pomiędzy wnioskami dwuletnimi ocenianymi i rekomendowanymi przez różne Komisje.

5. Wniosek o ocenianie organizacji aplikujących na podstawie osiągniętych przez nie rezultatów w poprzednich projektach i rezygnację z kryterium doświadczenia mierzonego latami.

Odp. FSM: Informujemy, że kwestie związane z doświadczeniem mierzonym latami są jedynie formalnym wymogiem umożliwiającym wnioskowanie o dofinansowanie w ścieżce duże granty. Postulat wprowadzenia oceny rezultatów osiągniętych przez daną organizację już na etapie oceny formalnej nie jest możliwy do zrealizowania. Kryteria formalne muszą nadawać się do oceny zero-jedynkowej (spełnia warunek/ nie spełnia warunku). Pełna ocena faktycznych osiągnięć organizacji jest dokonywana przez ekspertów na poziomie oceny merytorycznej. Dlatego też częścią formularza aplikacyjnego jest m.in. pytanie dotyczące dotychczasowych osiągnięć organizacji wnioskującej o dofinansowanie. Pragniemy przypomnieć, że zasady konkursu nie wykluczają mniej doświadczonych organizacji, dla których przewidziana jest ścieżka małych grantów.

6. Wniosek, by możliwość składania propozycji projektów dotyczących wielu krajów była uwzględniona w generatorze wniosków (opcja zaznaczenia grupy krajów lub możliwość wpisania ich).

Odp. FSM: Informujemy, że taka możliwość, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie dostępna w generatorze wniosków.

7. Tylko 3 maile, spośród 7 nadesłanych, odniosły się do kwestii daty składania wniosków projektowych. Znalazły się w nich następujące głosy:

    1. Przeciw datom: 23 i 30 grudnia (po jednym głosie);
    2. Za datami: 16 i 23 grudnia (po jednym głosie), 30 (dwa głosy);
    3. Dodatkowo zgłoszono propozycję daty: 20 grudnia.

Odp. FSM: W związku z tak nielicznymi i wzajemnie wykluczającymi się głosami dotyczącymi daty nadsyłania wniosków, z żalem informujemy, że Konsultacje nie pomogły w tym przypadku w podjęciu decyzji, która odzwierciedlałaby zapotrzebowanie organizacji pozarządowych startujących w konkursie. Dlatego też Zarząd FSM zmuszony będzie podjąć tę decyzję niezależnie.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content