Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Otwarte konsultacje dot. planowanych zmian w konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2014”

Otwarte konsultacje dot. planowanych zmian w konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2014”

Otwarte konsultacje dot. planowanych zmian w konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2014” realizowanym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP

W związku z planowanymi zmianami zasad uczestnictwa i opiniowania wniosków względem poprzednich edycji konkursu zwracamy się z prośbą o przesłanie komentarzy do poniższych propozycji.

Do konsultacji zapraszamy szczególnie podmioty uprawnione do udziału w konkursie. Uwagi prosimy podsyłać na adres konsultacje@solidarityfund.pl do dn. 15 września 2013 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie grantowym:

1. W związku z faktem, że ponad 30% wniosków złożonych w konkursie na rok 2013 dotyczyło wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, Fundacja planuje wyodrębnić pulę środków na projekty dotyczące tego kraju. Tym samym odbędą się trzy oddzielne Komisje opiniujące wnioski ubiegające się o dofinansowane z trzech oddzielnych pul środków, a dotyczących:

– Białorusi,

– pozostałych krajów PW objętych konkursem,

– Tunezji i Tadżykistanu.

Wysokość środków przeznaczonych na konkurs, w tym na poszczególne obszary geograficzne, jest uzależniona od wysokości środków zatwierdzonych i przekazanych na program „Wsparcie Demokracji” na rok 2014 przez MSZ RP.

W przypadku wniosków projektowych, których realizacja przewiduje wsparcie społeczeństw kilku krajów, organizacje będą wskazywać na etapie składania wniosku, którego obszaru geograficznego projekt dotyczy w największym stopniu, a o skierowaniu wniosku do danej komisji zdecyduje Zarząd Fundacji.

2. W konkursie nie będzie można ubiegać się o powtórne dofinansowanie projektów wybranych do realizacji w ścieżce projekty modułowe (dwuletnie) w ramach programu “Wsparcie Demokracji 2013”.

3. W związku z wprowadzeniem możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów modułowch (dwuletnich), Fundacja planuje włączyć opcję finansowania drugiego modułu projektów do ścieżki dużych grantów a nie jak poprzednio umożliwić ich składanie w ramach oddzielnej ścieżki grantowej.

Tak jak dotychczas opcja składania projektów dwuletnich będzie dostępna wyłącznie dla najbardziej doświadczonych organizacji:
– mających co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w co najmniej jednym kraju, do którego adresowany jest konkurs grantowy,
a jednocześnie:
– w okresie 2010-2013 mających udokumentowane doświadczenie w gospodarowaniu polskimi środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego potwierdzone zaakceptowanym rozliczeniem z wykorzystanych środków.

W związku z powyższą propozycją każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie będzie mógł złożyć nie więcej niż: jeden wniosek w ramach ścieżki małe granty i dwa wnioski w ramach ścieżki duże granty, w tym nie więcej niż jeden wniosek zawierający moduł do realizacji w roku 2015.

Planujemy dofinansowanie maksymalnie 7 projektów dwuletnich. Decyzję o dofinansowaniu tych projektów dokona Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji Komisji Grantowych.

4. Aby ułatwić proces aplikacji o granty Fundacja planuje:

– zmniejszenie liczby wymaganych załączników do składanych elektronicznie wniosków i tak: życiorys koordynatora czy ew. budżet dot. drugiego roku realizacji projektu będą integralną częścią wniosku;

– na etapie konkursu rejestrację pełnego wniosku w systemie, ale przesyłanie w formie papierowej jedynie skróconej wersji;

– umożliwienie wnioskodawcom składania papierowej wersji wniosku również w siedzibie Fundacji w Warszawie (niezależnie od możliwości wysłania pocztą).

5. W odpowiedzi na różne opinie przekazywane przez przedstawicieli organizacji aplikujących o granty na temat najlepszego terminu składania wniosków Fundacja rozważa trzy możliwe daty:

– 16 grudnia 2013 r.

– 23 grudnia 2013 r.

– 30 grudnia 2013 r.


Zasady opiniowania wniosków:

6. W odpowiedzi na rekomendacje Grupy Zagranica monitorującej II edycję konkursu zawarte w Raporcie z obserwacji * Fundacja proponuje wprowadzenie poniższych zapisów:

– Do drugiego etapu oceny odbywającego się podczas posiedzenia Komisji zakwalifikowane zostaną najwyżej ocenione wnioski zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów. Będą to wnioski, których łączna wnioskowana suma dofinansowania będzie dwukrotnie wyższa niż środki dostępne w konkursie/ danej ścieżce grantowej. Jako ostatni zakwalifikowany zostaje ten wniosek, który wyczerpuje pulę równą dwukrotności dostępnych środków.

– W przypadku rozbieżności ekspertów w łącznej punktowej ocenie wniosku przekraczającej 40% możliwych do uzyskania punktów i ocenie jednego z ekspertów przekraczającej 70% możliwych do uzyskania punktów Sekretarz Komisji może zlecić innemu członkowi Komisji wykonanie trzeciej oceny zastępującej oceny dwóch ekspertów (przed II etapem oceny wniosków podczas posiedzenia Komisji).

7. Fundacja planuje umożliwienie zgłaszania się kandydatów na ekspertów oceniających wnioski (przy zachowaniu zasady, że Komisje Grantowe powołuje Zarząd Fundacji).

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content