Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2013 – wyniki oceny formalnej (projekty modułowe)

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2013 – wyniki oceny formalnej (projekty modułowe)

W konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji 2013” w ścieżce projekty modułowe wpłynęło 39 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 7 831 417 zł w 2013 roku i 8 652 154 zł w 2014 roku.

Dodatkowo wpłynęła jedna oferta projektu na innym formularzu niż wskazany w Zasadach Uczestnictwa w Konkursie Grantowym od organizacji w stanie likwidacji. Z uwagi na fakt, że oferta nie została zarejestrowana w generatorze wniosków na wskazanej stronie: formularze2013.solidarityfund.pl nie była ona przedmiotem oceny formalnej.

W 8 przypadkach fundacja zwracała się do wnioskodawców o udzielenie wyjaśnień, czy uzupełnienie informacji mogących mieć wpływ na ocenę formalną.

Najczęstszymi uchybieniami jakie wymagały uzupełnień były:
– przekazanie błędnych linków do statutu, ostatniego bilansu rocznego i/lub ostatniego sprawozdania rocznego wnioskodawcy,
– nieprecyzyjny opis potwierdzający doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów w co najmniej jednym kraju, do którego adresowany jest konkurs grantowy lub w potwierdzeniu rozliczenia polskich środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 33 wnioski projektowe.

Na podstawie paragrafu 14.3 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym Zarząd Fundacji wyłączył z oceny merytorycznej 6 wniosków nie spełniających kryteriów formalnych wskazanych w punkcie 5 wyżej wymienionych Zasad.

 

Z oceny merytorycznej wyłączono również 1 wniosek dotyczący Białorusi. Zgodnie z punktem 14.10 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym, na wniosek organizacji aplikujących o granty, ze względu na szczególne warunki polityczne w kraju, do którego adresowane są wspomniane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów) Zarząd Fundacji zadecydował o nie zamieszczaniu szczegółowych informacji na ich temat.

Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski nie przeszły oceny formalnej, zostali o tym fakcie poinformowani przed publikacją informacji on-line.

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content