Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2013”

Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2013”

Minister Spraw Zagranicznych RP ogłosił konkurs „Wolontariat polska pomoc 2013”.

W ramach konkursu można składać projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne.Środki finansowe na realizację projektów wyłonionych w konkursie będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2013 przeznaczonej na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwanej dalej „rezerwą celową”. Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi: 1 250 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).Termin składania wniosków: 22 marca 2013 r.

Więcej informacji:

http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Wolontariat,polska,pomoc,2013,1702.html

http://www.polskapomoc.gov.pl/Wolontariat

Skip to content