Aktualności

Konkurs grantowy 2013

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „WiedziećJak” ogłasza drugą edycję konkursu grantowego na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 8 320 tys. zł.

 W ramach otwartego konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy);
Tadżykistan, Tunezja (do 30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy).

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się organizacje działające we współpracy z partnerami lokalnymi z krajów, do których adresowany jest konkurs grantowy:

 – zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,

 – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Konkurs podzielony jest na trzy ścieżki grantowe:

• małe granty:
wysokość dofinansowania jednego projektu 50-75 tys. zł (łącznie 1,7 mln zł dla tej ścieżki grantowej);
termin składania wniosków – 2 stycznia 2013 r.

• duże granty:
wysokość dofinansowania 100-350 tys. zł (łącznie 5,02 mln zł dla tej ścieżki grantowej);
termin składania wniosków – 2 stycznia 2013 r.

• projekty modułowe:
wysokość dofinansowania jednego projektu 100-250 tys. w roku 2013 (łączna pula środków: 1,6 mln zł dla tej ścieżki grantowej) i 100-300 tys. zł w roku 2014;
termin składania wniosków – 28 lutego 2013 r.

Co najmniej 30% środków zostanie przyznanych projektom angażującym w długofalową współpracę z polskimi partnerami młodych przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, eksperckich i naukowych z krajów beneficjentów, a jednocześnie będące kontynuacją i/lub prowadzące do systematycznej, wieloletniej współpracy.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2013
oraz
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2013.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego Wsparcie Demokracji 2013 można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl.

WYNIKI KONKURSU 2013:

małe i duże granty: http://solidarityfund.pl/pl/nowosci-2/108-wsparcie-demokracji-2013/341-wyniki-otwartego-konkursu-grantowego-w-ramach-programu-wsparcie-demokracji-2013

projekty modułowe: http://solidarityfund.pl/en/nowosci-2/108-wsparcie-demokracji-2013/381-wyniki-otwartego-konkursu-grantowego-w-ramach-programu-wsparcie-demokracji-2013-projekty-modulowe

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content