Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > „Aktywna gromada” w obwodzie Donieckim

„Aktywna gromada” w obwodzie Donieckim

3 – 9 listopada 2012 r. w ramach projektu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich „Aktywna gromada” współfinansowanego ze środków Programu Wsparcie Demokracji 2012, odbyła się druga wizyta konsultantów w obwodzie donieckim. W trzech rejonach obwodu donieckiego: Amwrosijiwskim, Krasnoarmijskim i Artemowskim zorganizowano spotkania RADAR z mieszkańcami. W ramach pierwszego spotkania RADAR, urzędnicy poznali główne problemy mieszkańców. Od lipca mieszkańcy za pomocą powstałych kart inicjatyw zgłaszali swoje postulaty dot. istniejących problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania. W międzyczasie urzędnicy analizowali zgłoszone przez mieszkańców inicjatywy pod kątem ich prawnej, finansowej i logistycznej wykonalności. Istotą przeprowadzanych RADAR-ów 2 był wybór inicjatyw do realizacji. Mieszkańcom zostały przedstawione problemy zgłoszone w ramach lipcowych spotkań, a za pomocą kart inicjatyw, przedstawiciel urzędu omówił możliwości ich realizacji. Mieszkańcy w sposób demokratyczny dokonali wyboru inicjatyw, które w pierwszej kolejności powinny być realizowane. Listy wybranych inicjatyw zostały umieszczone w lokalnych domach kultury, tak aby każda zainteresowana osoba mogła się z nimi zapoznać.

 W ramach wizyty odbyły się również spotkania z członkami zespołu ds. komunikacji i organizacjami pozarządowymi, działającymi przy radach rejonowych, a także przy radzie obwodowej. W trakcie spotkań ustalono, że dotacje przekazywane rejonom przez obwód w ramach grantów, będą w dużym stopniu oparte o ustalenia omówione na spotkaniach RADAR. Inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców rejonów w których realizowany był projekt otrzymają status priorytetowych przy planowaniu i realizacji budżetu na rok 2013.

Projekt zyskał poparcie władz obwodowych, a jego dotychczasowe działania zostały zaprezentowane radnym rady obwodowej w trakcie sesji rady.

Wartością dodaną wizyty, będącą następstwem wizyty studyjnej w Polsce, było podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Leżajsku a Rejonem Artemowskim.

Pro­jekt “Aktywna gro­mada” Fun­da­cji Inicjatyw Menedżerskich finan­so­wa­ny jest ze środ­ków Pro­gramu Wspar­cie Demo­kra­cji w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej MSZ RP w 2012 oraz Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści Study Tours to Poland.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/aktywnagromada

Skip to content