Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Relacja z Polsko-Ukraińskiego Okrągłego Stołu w Nowej Hucie

Relacja z Polsko-Ukraińskiego Okrągłego Stołu w Nowej Hucie

MILA2  MILA1

Z inicjatywy Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych dniach 8-10 października w Krakowie odbył się Polsko-Ukraiński Okrągły Stół. Spotkanie służyło przede wszystkim obopólnej wymianie doświadczeń – zwłaszcza w zakresie dialogu mieszkańców z władzami, budowania partnerstwa oraz rewitalizacji rzek i terenów nadrzecznych. W trzydniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, ukraińskich organizacji i instytucji z Krzywego Rogu, przedstawiciele Forum dla Nowej Huty, polscy specjaliści od rewitalizacji rzek oraz partycypacyjnego zagospodarowywania przestrzeni, a także młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.

Pierwszy dzień miał charakter konferencyjny – przedstawione zostały doświadczenia Forum dla Nowej Huty, w tym historia społecznego zagospodarowania terenu Łąk Nowohuckich, mowa była także o świetlicach środowiskowych utworzonych z inicjatywy Forum (obecnie finansowanych przez miasto Kraków), o dialogu mieszkańców z władzami Krakowa (w tym o powstałej niedawno Komisji Obywatelskiej ds. Środowiska), jak również o kryteriach wyznaczania parków rzecznych oraz o metodach rewitalizacji rzek na terenach przemysłowych stosowanych na Śląsku przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa. Goście z Krzywego Rogu przedstawili obecnym swoje dotychczasowe działania zmierzające do utworzenia partnerstwa na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań, opowiedzieli o swoich doświadczeniach i inicjatywach ekologicznych, jak również o wpływie zanieczyszczenia rzek na zdrowie mieszkańców regionu. Wystąpieniom towarzyszyły żywe dyskusje i pytania, jesteśmy więc przekonani, że ta wymiana doświadczeń była wartościowa dla wszystkich uczestników spotkania.

Drugi dzień miał charakter bardziej warsztatowy. Rano delegacja z Ukrainy pracowała nad treścią deklaracji współpracy tworzącego się partnerstwa w Krzywym Rogu, która ma być podpisana przez wszystkich zainteresowanych partnerów w listopadzie br. Później, już na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3, odbył się wykład wprowadzający do metodyki partycypacyjnego planowania przestrzennego pn. Project for Public Spaces, a następnie przeprowadzona została „gra w miejsce” nad rzeką Dłubnią, podczas której goście z Ukrainy i uczniowie szkoły w niewielkich zespołach przyglądali się wybranemu terenowi, zastanawiali się, jakie ma walory, jakie pełni funkcje i jak można byłoby go zagospodarować, by stał się miejscem tętniącym życiem, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Nowej Huty. Propozycje zebrane przez poszczególne grupy zostały następnie przedstawione, spisane i odbyło się głosowanie na najbardziej potrzebne na tym terenie działania. Wnioski z tych warsztatów zostaną następnie przekazane do Urzędu Miasta Krakowa.

W ostatnim dniu odbyła się wizyta studialna na terenie Nowej Huty. Była ona poświęcona z jednej strony historii tej dzielnicy – odbyła się prezentacja w Muzeum Historii Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty – a z drugiej strony działalności Stowarzyszenia „Łąki Nowohuckie”, które powstało, by chronić 50-hektarowy, cenny przyrodniczo teren położony w sercu Nowej Huty przed zniszczeniem czy też zabudowaniem.

Okrągły Stół odbył się w ramach rozwijanej od czerwca br. współpracy polsko-ukraińskiej, w ramach dwóch projektów: „Nowa Huta – Krzywy Róg – partnerstwo na rzecz obszarów przemysłowych” oraz „Przywróćmy rzekę ludziom. Partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań w Krzywym Rogu – jako mechanizm wspierania dialogu międzysektorowego”.

Anna Jarzębska, Koordynatorka Projektu

Skip to content