Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Zakończono nabór wniosków do konkursu grantowego

Zakończono nabór wniosków do konkursu grantowego

11 maja upłynął termin składania wniosków do programu „Wsparcie demokracji 2012”. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w generatorze wniosków a następnie wysłali wersję papierową wniosków pocztą zostaną poinformowani o zarejestrowaniu wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym wnioski poddane zostaną ocenie formalnej, a następnie zostaną przekazane do oceny członkom Komisji Grantowej.

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią kryteria opisane w zasadach :

Duże granty Małe granty
1) Adekwatność (50% punktów)
● zgodność planowanych działań z potrzebami odbiorców oraz sytuacją polityczno-społeczną i specyfikąkulturową kraju docelowego;
● zgodność z co najmniej jednym priorytetem wymienionym w pkt. 5.
1) Adekwatność (50% punktów)
● zgodność planowanych działań z potrzebami odbiorców oraz sytuacją polityczno-społeczną i specyfikąkulturową kraju docelowego;
● zgodność z co najmniej jednym priorytetem wymienionym w pkt. 5.
2) Efektywność (35% punktów)
● dobór i realny udział partnerów w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektu;
● dobór proponowanych działań, środków i metod projektowych w odniesieniu do zakładanych rezultatów i celów projektu, realność realizacji projektu przy zakładanym harmonogramie
● dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów międzynarodowych, w tym w krajach “częściowo wolnych”, “bez wolności” oraz kompetencje wnioskodawcy i kwalifikacje kluczowych osób zaangażowanych przez niego do realizacji projektu;
● gospodarność (stosunek kosztów projektu do planowanych celów bezpośrednich, zasadność i racjonalność wysokości poszczególnych pozycji kosztowych) oraz wkład własny wnioskodawców i partnerów;
● trwałość rezultatów.
2) Efektywność (35% punktów)
● dobór i realny udział partnerów w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektu;
● dobór proponowanych działań, środków i metod projektowych w odniesieniu do zakładanych rezultatów i celów projektu, realność realizacji projektu przy zakładanym harmonogramie;
● co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy międzynarodowej lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich oraz kompetencje wnioskodawcy;
● gospodarność (stosunek kosztów projektu do planowanych celów bezpośrednich, zasadność i racjonalność wysokości poszczególnych pozycji kosztowych) oraz wkład własny wnioskodawców i partnerów;
● trwałość rezultatów.
3) Dodatkowe kryteria (15% punktów)
● możliwość kontynuacji dzięki projektowi istniejących ważnych inicjatyw międzynarodowych oraz inicjatyw w krajach i społeczeństwach, do których adresowany jest projekt;
● innowacyjność projektu;
● udział w realizacji projektu partnerów z różnych sektorów (np. organizacje pozarządowe oraz samorządy);
● możliwość realizacji, dzięki wkładowi FWJ, znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów.
3) Dodatkowe kryteria (15% punktów)
● inicjatywa podmiotu, który posiada własne doświadczenia transformacyjne, ale dotychczas nie prowadził współpracy międzynarodowej z danym krajem;
● innowacyjność lub pilotażowy charakter projektu realizowanego przez doświadczone organizacje
pozarządowe;
● możliwość realizacji, dzięki wkładowi FWJ, znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów. 

Skip to content