Aktualności

Wsparcie Demokracji

Wsparcie Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP od 2012 r. W ramach programu realizowane są projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

Celem Programu jest wsparcie instytucji prodemokratycznych i demokracji w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej ustalonej przez DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie Freedom in the World jako „częściowo wolne” i „bez wolności” (Partly Free, Not Free) poprzez projekty realizowane przez polskie organizacje pozarządowe.

Program realizowany jest między innymi przez:

Otwarte konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy proponowane i realizowane przez wnioskodaw­ców służące wsparciu demokracji na rzecz wybranych krajów, w których panują szczególne warunki polityczne. Konkursy grantowe ogłaszane są raz do roku. Średnia wysokość dofinansowania to ok. 50 tys. zł dla ścieżki małych grantów i 200 tys. zł dla ścieżki dużych grantów.
Od 2014 r. realizujemy nowy Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji, w ramach którego w otwartych konkursach grantowych planujemy sfinansowanie do 2016 roku około 25 projektów realizowanych przez partnerów z Ukrainy i Polski (organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, media).

Zapytania ofertowe (na inicjatywy proponowane przez Fundację i realizowane przez organizacje pozarządowe) umożliwiające elastyczne i sprawne reagowanie na zmieniającą się sytuację społeczno-polityczną w krajach, do których adresowany jest konkurs grantowy po jego ogłoszeniu oraz w krajach nie objętych konkursem a uznanym przez MSZ za kraje, w których panują szczególne warunki polityczne.

Zadania realizowane bezpośrednio przez Fundację w porozumieniu z MSZ m.in.
Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych Republiki Mołdawii;
Realizacja działania: Polskie wsparcie na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie;
Rekrutację i organizację wyjazdu  polskich obserwatorów na wybory parlamentarne w ramach misji OBWE/ODiHR.

W roku 2015 w ramach konkursów grantowych zostały dofinansowane projekty adresowane do następujących krajów: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Tunezja i Tadżykistan. Projekty są realizowane na terenie w/w krajów i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Skip to content