Wsparcie na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie

Podstawę tego działania stanowi Memorandum o współpracy­ w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie zawarte 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy. Wsparcie udzie­ lane jest m.in. poprzez działania doradcze zespołu polskich ekspertów, organizację szkoleń, staży i wizyt studyjnych oraz realizację projektów wdrażających reformę samorządową.