Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Misją działającego od 2012 r. Centrum­ jest wsparcie demokracji lokalnej w Mołdawii przez wprowadzanie mołdawskich samorządów, liderów lokalnych (w tym przedsiębiorców) oraz lokalnych organizacji pozarządowych w europejską przestrzeń współpracy poprzez:

  • wzmacnianie liderów lokalnych (administracja lokalna, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy) w działaniach na rzecz społeczności: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, konsultacje, strategie rozwojowe;
  • budowanie partnerstw lokalnych oraz międzynarodowych (Polska i inne kraje UE) oraz wymiana doświadczeń na temat rozwoju lokalnego, demokracji lokalnej: wizyty studyjne, dyskusje;
  • wsparcie społeczności lokalnych poprzez finansowanie małych projektów rozwojowych wdrażanych przez samorząd we współpracy z partnerami społecznymi.

Centrum istnieje dzięki współpracy rządów Polski i Mołdawii. Działania Centrum realizowane są dzięki wsparciu finansowemu MSZ RP, USAID, a także UNDP i EuropeAid. Centrum informacyjne dla władz lokalnych w Mołdawii jest jedną z trzech inicjatyw flagowych polskiej współpracy rozwojowej w latach 2016-20.

Działania Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w 2016 r.:

Program Małych Projektów – w ramach programu sfinansowano 17 lokalnych projektów rozwojowych realizowanych przez władze lokalne. Zbiorczy budżet projektów finansowanych wynosił w 2016 roku 991 048 zł (ok. 250 000 USD), a budżety poszczególnych projektów wahały się pomiędzy 15 000 a 100 000 zł (ok. 3 500 – 25 000 USD). Projekty dotyczyły dwóch priorytetów: (i) demokracja lokalna oraz (ii) lokalny rozwój ekonomiczny. Realizowane były przez Primarije oraz Rady Rejonu (pierwszy i drugi szczebel władz lokalnych) we współpracy z partnerami społecznymi. Udział w Programie buduje kompetencje władz lokalnych we wdrażaniu projektów na rzecz lokalnego rozwoju z zewnętrznym finansowaniem oraz tworzeniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju. Projekty służą wzmocnieniu partycypacji obywatelskiej (w tym m.in. poprzez budżety partycypacyjne, rady konsultacyjne), podniesieniu jakości edukacji w regionach wiejskich (centrum edukacji inkluzyjnej), integracji osób niepełnosprawnych, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (mikrogranty dla przedsiębiorców, wiejski inkubator przedsiębiorczości), czy rewitalizacji przestrzeni i budynków publicznych (parki, domy kultury, centrum społeczności, biblioteka) i łączą działania miękkie (szkolenia, kampanie społeczne, spotkania z mieszkańcami, wzmocnienie lokalnych liderów) oraz twarde (renowacje pomieszczeń).

Mała Akademia Rozwoju Lokalnego – cykl czterech warsztatów dla 20 uczestników (zespołów złożonych z pracowników władz lokalnych, liderów społecznych, przedsiębiorców) pochodzących z 9 miejscowości/społeczności lokalnych. Uczestnicy Akademii zostali wybrani w drodze otwartej rekrutacji. Szkolenia miały na celu wzmocnienie umiejętności społecznych lokalnych grup liderskich. Tematy poruszane w trakcie szkoleń to: wsparcie rozwoju społeczności lokalnej, analiza lokalnych zasobów i potrzeb, tworzenie sieci współpracy, planowanie zmian, podejmowanie/wdrażanie inicjatyw. Każdy zespół miał możliwość wdrożenia własnego mikro projektu (w sumie 9 mikro-projektów z budżetem do 2 000 zł każdy). Najaktywniejsi uczestnicy cyklu wzięli udział w wizycie studyjnej do Polski dot. rozwoju lokalnego i samorządności. 

Promocja metodologii LEADER w Mołdawii – w 2016 roku Centrum prowadziło działania promujące podejście LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Mołdawii w ramach działań własnych oraz we współpracy z programem UNDP – SARD. Centrum rozpoczęło proces facylitacji dwóch pilotażowych Lokalnych Grup Działania w dwóch mikro-regionach. Pracownicy Centrum przeprowadzili 2 szkolenia, w ramach których zidentyfikowano lokalne zasoby i przygotowano mapę lokalnych aktorów. Zorganizowano 2 sesje informacyjne o metodologii LEADER. Działania będą kontynuowane w 2017 roku. We współpracy z mołdawskim Ministerstwem Rolnictwa i Produkcji Rolnej w grudniu 2016 r. zorganizowano konferencję w formie okrągłego stołu dotyczącą wdrażania metodologii LEADER/RLKS w oparciu o doświadczenia z innych państw UE: Bułgarii, Litwy, Serbii, Rumunii oraz Polski. Podpisano także Memorandum o Porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Produkcji Rolnej oraz mołdawskimi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami organizacji międzynarodowych, dotyczące promowania podejścia LEADER/CLLD w Mołdawii. Pod koniec 2016 roku Centrum podpisało również umowę z UNDP-SARD na finansowanie działań promujących podejście LEADER przez Centrum w dwóch regionach Mołdawii: Autonomii Gagauskiej oraz Rejonie Taraclia. Jest to działanie pilotażowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej w dwóch wymienionych regionach Mołdawii. W perspektywie 2017-2020 Unia Europejska planuje wspierać finansowo oraz promować podejście LEADER, jako jeden z kluczowych instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w Mołdawii na podstawie europejskich doświadczeń, m.in. w ramach ENPARD (European Neighbourhood Policy Agriculture and Rural Development). Centrum, poczynając od 2016 roku, angażuje się w promowanie podejścia LEADER w Mołdawii, zarówno w ramach działań własnych, jak również we współpracy z innymi aktorami i donorami.  

Lokalne strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego – w ramach współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego – Centrum z Ialoveni, przygotowano lokalne strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego dla 7 Primarii z centralnej Mołdawii, wyłonionych w drodze otwartej rekrutacji, oraz 1 metodologię opracowania lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wszystkie strategie zostały przyjęte przez Rady Primarii. Działanie – jako pilotaż mający na celu rozwinięcie metodologii tworzenia lokalnej strategii rozwoju na obszarach wiejskich – zostało sfinansowane ze środków USAID.

Szkolenia z zarządzania projektem dla liderów lokalnych – 7 szkoleń dotyczących pisania wniosków i wdrażania działań projektowych prowadzone przez pracowników Centrum. W szkoleniach wzięło udział 90 uczestników (pracownicy władz lokalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów lokalnych) zorganizowane we współpracy z lokalnymi partnerami.

Szkolenie Training the Trainers dla grupy 17 osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju lokalnego w Mołdawii, w tym przedstawicieli mołdawskich organizacji pozarządowych, w partnerstwie z którymi Centrum realizowało wspólne działania. Szkolenie odbyło się w dniach 1-5 listopada 2016 r. Program obejmował zagadnienia związane z podstawami umiejętności trenerskich, nauczaniem osób dorosłych oraz rozwojem lokalnym. Szkolenie stanowiło element działania, którego celem jest stworzenie sieci trenerów prowadzących szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego na rzecz mołdawskich organizacji oraz Centrum. Program szkolenia oraz materiały dla uczestników znajdują się w załącznikach.

Projekt “Access to success – partnerships for self-sustainable community development” – w grudniu 2016 r. FSM podpisała umowę grantową z Przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Mołdawii na realizację ww. projektu w latach 2017 – 2019 (29 miesięcy) na kwotę 622 625 EUR. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania wzajemnego zaufania pomiędzy mieszkańcami obu brzegów Dniestru. W ramach projektu realizowane będą działania szkoleniowe dla liderów lokalnych, planowane są wizyty studyjne dot. rozwoju lokalnego jak również finansowanie wspólnych lokalnych projektów rozwojowych. Wkład własny FSM przewidziany jest na 20,15% i zostanie rozłożony proporcjonalnie na 3 lata.

Działalność informacyjna Centrum prowadzi stronę internetową (http://www.centruinfo.org), na której zamieszczane są informacje o konkursach grantowych międzynarodowych donorów, programach stażowych i stypendialnych, w których mogą uczestniczyć mołdawskie organizacje i instytucje. W 2016 roku opublikowano w sumie 50 takich informacji. Strona prowadzona jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, rumuńskiej i rosyjskiej. Dziennie strona odwiedzana jest ok. 100 razy. Do informowania o możliwościach grantowych Centrum aktywnie wykorzystuje sieci społecznościowe: konto Centrum na portalu Facebook (wzrost stałych użytkowników z 1100 w 2015 do 1600 w 2016) oraz Twitter, a także mołdawskie portale informacyjne m.in.: http://www.civic.md oraz http://locals.md.

Bezpłatne indywidualne konsultacje  – konsultacje dla mołdawskich organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz grup inicjatywnych. Konsultacje dotyczą m.in.: pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania projektów, pomocy w zidentyfikowaniu partnera, pomocy we wdrażaniu projektów bądź przygotowaniu wniosku projektowego. W sumie w 2016 roku Centrum skonsultowało ok. 60 mołdawskich instytucji i organizacji.

Więcej informacji i aktualności na www.centruinfo.org.

 


Aktualności:

Fundusz Małych Projektów 2017 w Mołdawii

  Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii realizuje w 2017 roku dziewięć projektów dla obszarów miejskich i wiejskich w ramach „Funduszu Małych Projektów 2017” (FMG 2017), finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zleconego Fundacji Solidarności Międzynarodowej programu Wsparcie Demokracji 2017 (program jest częścią Polskiej Pomocy). Projekty FMG 2017 ...
Więcej

Reportaż wideo o działaniach Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

  https://www.youtube.com/watch?v=mst3gAvYRTc Reportaż o Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii przedstawia inicjatywy realizowane w 2016 r.: - 7 lokalnych projektów rozwojowych ze środków Polskiej Pomocy na kwotę 1 mln PLN - 8 wizyt studyjnych - ponad 20 szkoleń i warsztatów Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii prowadzone przez ...
Więcej

Small Project Fund 2017

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursie Small Project Fund 2017. Konkurs składa się z dwóch edycji:
  1. Edycja dla obszarów miejskich w Mołdawii – pilotaż dla gmin miejskich we współpracy z partnerem społecznym. Głównym celem edycji jest wsparcie we wdrażaniu polityki miejskiej i ...
    Więcej

Zarządzanie projektami, świato-zmieniacze i program LEADER – czyli kolejne inicjatywy Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Na początku lutego w miejscowościach Telița i Nisporeni CIWL przeprowadziło szkolenia pt. „Rozwój lokalny poprzez zarządzanie projektami” dla przedstawicieli władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkań dyskutowano o tym jak projekt może stać się instrumentem rozwoju lokalnego, jak prawidłowo określić potrzeby i problemy społeczności lokalnej, jak sformułować cele projektów oraz jak tworzyć ...
Więcej

Small Project Fund w Mołdawii – umowy na sfinansowanie lokalnych projektów rozwojowych podpisane

1 czerwca Przedstawicielstwo Fundacji w Mołdawii podpisało 16 umów na dofinansowanie lokalnych projektów rozwojowych w ramach Funduszu Małych Projektów (Small Project Fund). Zanim podpisaliśmy umowy, odwiedziliśmy wszystkich naszych partnerów w miejscach, gdzie realizowane będą projekty. A w ostatnich dniach maja zorganizowaliśmy szkolenie nt. wdrażania i koordynacji projektów dla zaangażowanych samorządów ...
Więcej

Projekt „Chciałem zaprosić Cię do tańca”

3 grudnia 2015 roku w  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzono w Ungheni w sposób wyjątkowy.  Po raz pierwszy Dyrekcja Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Rejonu we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zorganizowała festiwal w unghieńskim Domu Kultury „Cieszmy się razem”. Okazją do organizacji festiwalu było zakończenie projektu „Chciałem zaprosić Cię ...
Więcej

Centrum Edukacji Inkluzywnej dla dzieci z Rejonu Leova

W piątek 20 listopada w Sărăţica Nouă (Rejon Leova) otworzyliśmy Centrum Edukacji Inkluzyjnej w lokalnym gimnazjum. Centrum powstało w ramach projektu „Równy dostęp do edukacji” finansowanego przez Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii. Projekt realizowany jest przez Radę Rejonu Leova w partnerstwie z gimnazjum i lokalną organizacją pozarządową ...
Więcej

W Kiszyniowie ruszyła Mała Akademia Lokalnego Rozwoju

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zainaugurowało Małą Akademię Rozwoju Lokalnego. Mała Akademia Rozwoju Lokalnego to cykl 4 warsztatów, w której uczestniczą przedstawiciele dziewięciu mołdawskich miejscowości. Pierwsze warsztaty w ramach Akademii, poświęcone diagnostyce problemów, zasobów oraz planowaniu strategicznemu na poziomie lokalnym, odbyły się między 23 a 25 września w ...
Więcej

Finansowanie projektów środowiskowych – polskie doświadczenia

W dniach 7-11 września gościliśmy w Polsce przedstawicieli mołdawskich ministerstw: ochrony środowiska, finansów, transportu oraz gospodarki, którzy przyglądali się funkcjonowaniu mechanizmów finansowania ochrony środowiska w Polsce. Podczas kilkudniowej wizyty odwiedziliśmy kluczowe instytucje zaangażowane w politykę środowiskową: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo ...
Więcej

Wyniki II etapu konkursu grantowego Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Do II etapu konkursu grantowego „Small Project Fund” zgłoszono 20 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 344 842, 33 USD. Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji Grantowej oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisja ustaliła listę rankingową i zarekomendowała dofinansowanie 13 wniosków. 3 wnioski znalazły ...
Więcej
Loading...