Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji – ogłoszenie konkursu grantowego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza pierwszą edycję Konkursu Grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (zwany dalej Programem) jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 8.5 mln zł. 

 Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

 • Demokracja lokalna, łączna suma dofinansowania 5,4 mln zł (w tym do 2,4 mln zł na projekty modułowe w latach 2015-2016);
 • Niezależne media, łączna suma dofinansowania 3,1 mln zł (w tym do 1,6 mln zł na projekty modułowe w latach 2015-2016).

 

Cele tematyczne konkursu:

A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.

A1. Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i świadczeniu usług publicznych z uwzględnieniem równego traktowania płci.

A2. Wzrost zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny uwzględniający równe traktowanie płci. Rozwinięcie i zinstytucjonalizowanie mechanizmów konsultacji publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej na temat reform.

A3. Zwiększenie zdolności lokalnych liderów (mężczyzn i kobiet) do osiągania lepszych rezultatów swojej aktywności obywatelskiej i do ich zaangażowania w realizację reform.

B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.

B1. Wzmocnienie roli mediów w dyskusji na temat polityki i reform na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem równego traktowania płci;

B2. Budowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami różnych regionów Ukrainy;

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:

 

 • działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
 • posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2009-2014 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
 • posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2011-2014,
 • publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów w wysokości:

 • 150 tys.-300 tys. zł w przypadku projektów rocznych (okres realizacji ~listopad 2014 r. – 30 listopad 2015 r.);
 • 500 tys.-850 tys. zł, w przypadku projektów modułowych, (okres realizacji ~listopad 2014 r. – 30 listopad 2016 r.);

 

Wnioski składane są dwuetapowo. W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne (listy intencyjne). W drugim etapie składane są wnioski pełne.

 

Ograniczenia dotyczące liczby składanych wniosków

 • Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż 5 wniosków wstępnych (listów intencyjnych).
 • Każdy podmiot, którego wnioski wstępne (listy intencyjne) zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu może złożyć nie więcej niż dwa wnioski pełne stanowiące rozwinięcie zaakceptowanych wniosków wstępnych.

Terminy składania wniosków:

 • Wnioski wstępne (listy intencyjne): do 8 września 2014 r. do godz.13:00
 • Wnioski pełne: 30 dni od dnia ogłoszenia wyników oceny wniosków wstępnych na stronie internetowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej www.solidarityfund.pl

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: https://pkwd.solidarityfund.pl/

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym
oraz
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków (2015).

Udostępniamy też robocze tłumaczenie na j. ukraiński Zasad Uczestnictwa w konkursie grantowym

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” można uzyskać:

 • pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wewn. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pkwd@solidarityfund.pl
 • podczas spotkań informacyjnych 7 i 19 sierpnia 2014
 • na stronie fundacji Pytania i odpowiedzi (FAQ).

 

 

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).